04.02.2015

Czy lekarz odbywający specjalizację w anestezjologii i intensywnej terapii może samodzielnie dyżurować na OIT i BO?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Ostatnio skierowano do mnie bardzo dobre pytanie, dotyczące tego, czy lekarz odbywający specjalizację w anestezjologii i intensywnej terapii może samodzielnie dyżurować na Oddziale Intensywnej Terapii (dalej: OIT) lub Bloku Operacyjnym (dalej: BO). Pytanie to jest tym bardziej zasadne, że co do zasady lekarze mogą pełnić samodzielne dyżury na różnych oddziałach, nie mając specjalizacji lub ją dopiero zdobywając (więcej patrz: tutaj).

  Zasada, że lekarze bez specjalizacji mogą pełnić samodzielne dyżury medycznej na różnych oddziałach (o czym pisałem w artykule Czy lekarz rezydent może samodzielnie dyżurować? – link powyżej), w odniesieniu do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii ulega zasadniczej modyfikacji. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z omawianego zakresu Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15), w którym określono standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu, a także sedacji, udzielanych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, lekarza anestezjologa oraz lekarza w trakcie specjalizacji.

  W świetle stanu prawnego wprowadzonego przywołanym rozporządzeniem w podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego (zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego) mogą być udzielane wyłącznie przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii (§ 8 ust. 1 ww. rozporządzenia). Z kolei lekarz w trakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie, „jeżeli wykonanie tego znieczulenia jest bezpośrednio nadzorowane przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii” (§ 8 ust. 3 ww. rozporządzenia). Jeżeli zaś chodzi o świadczenia zdrowotne z zakresu intensywnej terapii, to zgodnie z rozporządzeniem: „świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii może udzielać lekarz anestezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji, jeżeli jego praca jest bezpośrednio nadzorowana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii” (§ 11 pkt 4 ww. rozporządzenia).

  Z przepisów tych jednoznacznie więc wynika, że:

  ― lekarz nie mający specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii oraz nie odbywający specjalizacji w tej dziedzinie w ogóle nie może dyżurować na OIT i BO i udzielać tam świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji i intensywnej terapii (z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz odbywa w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii staż specjalizacyjny w ramach innych dziedzin medycyny lub staż podyplomowy, jeżeli jego praca jest bezpośrednio nadzorowana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii);

  ― lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii może dyżurować na OIT i BO, pod warunkiem, że będzie tam lekarz specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii, gdyż świadczenia zdrowotne polegające na znieczulaniu lub intensywnej terapii lekarz w trakcie specjalizacji może udzielać tylko pod bezpośrednim (a więc osobistym) nadzorem specjalisty;

  ― tylko lekarz ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii może samodzielnie dyżurować na OIT i BO.

  Konkludując, samodzielne dyżury lekarz odbywających specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na OIT i BO są niedopuszczalne w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.