11.07.2016

Należyta staranność w monitorowaniu pacjenta w okresie pooperacyjnym

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Odpowiedzialność prawna lekarza oparta jest na kryterium należytej staranności, które oznacza, że odpowiedzialność prawną może ponieść tylko ten lekarz, któremu możemy wykazać naruszenie obowiązku zachowania należytej staranności (w prawie cywilnym) lub reguł ostrożności wymaganej w danych okolicznościach (w prawie karnym). Ponieważ coraz więcej spraw dotyczy medycyny zabiegowej (chirurgii, położnictwa, ortopedii), warto zwrócić uwagę, jakie kryteria oceny należytej staranności w monitorowaniu pacjenta wypracowano w orzecznictwie sądowym.
  Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być wskazanie, że ustalając czy lekarz dołożył należytej staranności, sąd zawsze musi skorzystać z opinii biegłego sądowego. Zadaniem biegłego jest odpowiedź na pytanie, czy w danym przypadku postępowanie lekarza było zgodne z abstrakcyjnym wzorcem postępowania starannego lekarza. Należy pamiętać, że: „Wzorzec jest budowany według obiektywnych kryteriów takiego poziomu fachowości, poniżej którego postępowanie danego lekarza należy ocenić negatywnie. Właściwy poziom fachowości wyznaczają kwalifikacje (specjalizacja, stopień naukowy), posiadane doświadczenie ogólne i przy wykonywaniu określonych zabiegów medycznych, charakter i zakres dokształcania się w pogłębianiu wiedzy medycznej i poznawaniu nowych metod leczenia” (wyrok SN z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. akt V CSK 287/09).
  W sprawach z zakresu nadzoru pooperacyjnego wskazywano, że: „dobra praktyka lekarska (należyta staranność) oparta na rekomendacjach, wytycznych towarzystw naukowych oraz zaleceniach nadzoru specjalistycznego nakazuje zwiększony stopień monitorowania podstawowych czynności życiowych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym (także po cięciu cesarskim), częsty (np. co 15 minut) pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar częstości pracy serca, stały pomiar saturacji krwi w zależności od stanu pacjentki”. Co więcej, sądy nakazują zwracać uwagę także na takie symptomy jak: „kontakt słowny, senność, zmianę zabarwienia skóry i śluzówek – bledniecie, stopniowe obniżanie się ciśnienia tętniczego, przyspieszenie czynności serca, przyspieszenia oddechu” (wyrok SA w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 971/14).
  W związku z powyższym należy pamiętać, że w dokumentacji medycznej dotyczącej nadzoru pooperacyjnego zawsze powinny być odnotowywane wszystkie ww. okoliczności, tj.:
    czas prowadzenia obserwacji, który nie może być dłuższy niż 15 minut,
    wartość ciśnienia tętniczego,
    tętno,
    saturacja krwi,
    kontakt słowny,
    senność,
    kolor skóry.
  Odnotowanie tych okoliczności będzie świadczyć, że nadzór nad pacjentem był sprawowany z należytą starannością, co spowoduje, że uznanie zasadności roszczeń pacjenta lub jego rodziny o nienależyte sprawowanie nadzoru pooperacyjnego będzie bardzo trudne.Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.