04.12.2014

Kiedy odpowiedzialność zawodowa lekarza ulega przedawnieniu?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

   Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony zapytał, co to znaczy, że odpowiedzialność zawodowa lekarzy (którą egzekwują organy izby lekarskiej) może ulec przedawnieniu.
   Przedawnienie to sytuacja, w której z woli ustawodawcy po upływie określonego czasu nie można ścigać (tzw. przedawnienie ścigania) lub karać (tzw. przedawnienie karalności) sprawcy danego przewinienia zawodowego. Innymi słowy, czyn nadal pozostaje przewinieniem zawodowym, jednakże sprawca nie poniesie już odpowiedzialności zawodowej. Przedawnienie opiera się na przekonaniu ustawodawcy, że po upływie znacznego czasu od popełnienia przewinienia zawodowego pociąganie jego sprawcy do odpowiedzialności nie jest już celowe.
   W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich wprowadzono oba rodzaje przedawnienia: przedawnienie ścigania oraz przedawnienie karalności przewinienia zawodowego. Przedawnienie ścigania uregulowano w art. 64 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, który brzmi: „Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata”. Z przepisu tego wynika, że pacjent, chcący dochodzić uznania lekarza winnym popełnienia przewinienia zawodowego, musi złożyć skargę do izb lekarskich w ciągu 3 lat od zdarzenia, które uważa za przewinienie zawodowe. Jeżeli złoży on skargę po tym czasie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest zobowiązany do umorzenia sprawy. Z kolei przedawnienie karalności uregulowano w art. 64 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich, zgodnie z którym: „Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat”. Z przepisu tego wynika, że po upływie 5 lat od przewinienia zawodowego nie można ukarać lekarza. Oznacza to, że sąd lekarski nie może, nawet stwierdziwszy popełnienie przewinienia zawodowego, nałożyć na lekarza kary, lecz powinien umorzyć postępowanie.
   Na koniec trzeba zwrócić uwagę, że istnieje jeden wyjątek od ww. okresów przedawnienia: zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich „Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa”. W praktyce przepis ten znajdzie zastosowanie tylko do następującej sytuacji:
─ przed upływem okresów przedawnienia przewinienia zawodowego;
─ lekarz został skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego karnego;
─ za przestępstwo, które jest takie same jak zarzucane mu przewinienie zawodowe.
W tej sytuacji okres przedawnienia przewinienia zawodowego będzie taki sam jak okres przedawnienia przestępstwa, za które został skazany.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.