25.11.2013

Kiedy lekarz może odmówić leczenia pacjenta?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zagadnienie odstąpienia od leczenia lub odmowy podjęcia leczenia pacjenta jest regulowane w art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.). Należy bowiem zwrócić uwagę, ze przepis rozróżnia: niepodjęcie leczenia oraz odstąpienie od podjętego leczenia pacjenta (art. 38 ust. 1 u.z.l.). Z art. 38 ust. 1 u.z.l. wynika, że lekarz może nie podjąć leczenia lub odstąpić od leczenia pacjenta zawsze, o ile:

― nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki (art. 38 ust. 1 w zw. z art. 30 u.z.l.);

― uprzedzi o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego (art. 38 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 2 u.z.l.);

― wskaże realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym (38 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 2 u.z.l.).

Równocześnie przepis obliguje lekarza do uzasadnienia i odnotowania faktu odstąpienia od leczenia w dokumentacji medycznej. Należy zatem podkreślić, że odmowa podjęcia leczenia nie musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.

W art. 38 ust. 3 u.z.l. wprowadzono istotną modyfikację powyższej reguły w stosunku do lekarzy wykonujących swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, zgodnie z którą lekarze ci mogą odmówić podjęcia leczenia lub jego kontynuacji, o ile wykażą istnienie poważnych powodów ku temu (należy podkreślić, że muszą to być to co najmniej dwa poważne powody, bo przepis posługuje się liczbą mnogą) oraz uzyskają zgodę przełożonego.

            Podsumowując, warunki odmowy podjęcia leczenia i odstąpienia od leczenia są różne; zależą one również od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza (umowa o pracę, mianowanie, umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych itd.).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.