12.05.2020

Jak lekarz POZ ma zweryfikować tożsamość pacjenta, korzystającego z teleporady

category Covid19 comments dodaj komentarz

  W kilku pytaniach do mnie pojawiała się ostatnio kwestia weryfikacji tożsamości pacjenta, zgłaszającego się do lekarza w ramach teleporady. O ile bowiem zagadnienie dopuszczalności udzielania teleporad nie budzi wątpliwości – jest bowiem wprost dopuszczone w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – o tyle kwestia potwierdzania tożsamości pacjentów, korzystających z tej formy opieki zdrowotnej, wywołuje pewne wątpliwości.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że w zagadnienie to uregulowano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z § 11 ust. 1 tego rozporządzenia: „Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy […] na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon”. Z przepisu tego wprost więc wynika, że do potwierdzenia tożsamości pacjenta wystarczą informacje przekazane przez niego telefonicznie.
   Co istotne, przepisy te znajdują zastosowanie do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (a więc publicznych podmiotów lub podmiotów prywatnych, mających kontrakt z NFZ). Kwestie potwierdzania tożsamości pacjenta w podmiotach całkowicie prywatnych w zakresie teleporad nie są tak precyzyjnie uregulowane. W moim przekonaniu można jednak potwierdzać tożsamość pacjenta w podmiotach prywatnych w oparciu o podanie przez niego danych identyfikacyjnych, zawartych w dokumentacji medycznej (np. PESEL, miejsce zamieszkania, data ostatniej wizyty).

  Podsumowując, tożsamość pacjenta, zgłaszającego się w ramach teleporady, można potwierdzić na podostawie informacji uzyskanych od niego telefonicznie.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.