25.11.2013

Czy warto zostać lekarzem sądowym?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm., dalej: u.l.s.).

Zgodnie z przepisami (art. 5 ust. 1 u.l.s.), lekarzem sądowym może zostać lekarz, który:

1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych (przez pełną zdolność do czynności prawnych należy rozumieć to, że nie został ubezwłasnowolniony)

3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) ma nieposzlakowaną opinię (w praktyce zakłada się, że nieposzlakowaną opinię ma ten lekarz, który nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz ten, przeciwko któremu nie jest prowadzone postepowanie w sprawie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego);

5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej (okręgowa rada lekarska musi go wpisać na listę, przesyłaną prezesowi sądu okręgowego, który zwrócił się o przekazanie listy kandydatów);

6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia (przepisy nie określają jaka to musi być specjalizacja, należy zatem przyjąć, że dowolna).

Lekarz sądowy odgrywa w polskim systemie prawnym ważną rolę, gdyż wystawia on zaświadczenia potwierdzające zdolność albo stwierdzające niezdolność do stawienia się na wezwanie sądu, policji lub prokuratury uczestników postępowania prowadzonego przez te organy (art. 2 ust. 2 u.l.s.). Lekarz sądowy jest uprawniony do wystawiania zaświadczeń na obszarze właściwości danego sądu okręgowego (w Polsce funkcjonują 43 sądy okręgowe, które znajdują się w większych miastach). W praktyce praca lekarza sądowego polega na osobistym zbadaniu wezwanego i określeniu, czy dana choroba usprawiedliwia jego niestawiennictwo na wezwanie danego organu.

Umowa, którą lekarz zawiera z prezesem sądu okręgowego, określa nie tylko wynagrodzenie, lecz także miejsce, dni i godziny, w których lekarz ten wystawia zaświadczenia (w praktyce często miejscem wystawiania zaświadczeń jest własny gabinet lekarski, który lekarz wskazuje w umowie). Należy jednak zaznaczyć, że niekiedy w przypadku, gdy stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby (jeżeli osoba wezwana przebywa w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej, bez konieczności osobistego badania uczestnika postępowania).

            Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie (art. 18 ust. 1 u.l.s.) oraz zwrot kosztów dojazdu do badanego (tylko w przypadku, gdy lekarz musiał do niego dojechać). Wysokość wynagrodzenia za jedno zaświadczenie wynosi obecnie 80 złotych.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.