06.04.2016

Czy nieopłacanie składek na samorząd lekarski może być podstawą nałożenia na lekarza kary przez sąd lekarski?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio dwaj lekarze, niezależnie od siebie, zwrócili się do mnie z pytaniem o to, czy rzecznik odpowiedzialności zawodowej ma prawo podjąć postępowanie w sprawie dotyczącej nieopłacania składek na samorząd lekarski. Z pytania tego wynika też kolejne pytanie, czy niewywiązanie się z obowiązku opłacania składek może być przyczyną nałożenia na lekarza kary przez sąd lekarski. Odpowiadając najkrócej na zadane pytanie: tak, rzecznik może prowadzić postępowanie, a sąd lekarski może nałożyć na lekarza karę za niepłacenie składek na samorząd lekarski.
  Tryb ustalania wysokości składki członkowskiej oraz zasady ich pobierania od lekarzy, należących do samorządu zawodowego, są uregulowane ustawowo. W art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy o izbach lekarskich przesądzono, że Naczelna Rada Lekarska określa wysokość składki członkowskiej, z kolei w art. 25 pkt 7 ustawy o izbach lekarskich wskazano, że ustawowym obowiązkiem okręgowych rad lekarskich jest zbieranie i ewidencjonowanie składek członkowskich. Oznacza to, że samorząd lekarski ma obowiązek pobierania składek od swoich członków. Skoro samorząd lekarski ma obowiązek pobierania tych składek, to tym samym członkowie tego samorządu mają obowiązek ich opłacania. Dodatkowo za takim stanowiskiem przemawia podstawa prawna wprowadzenia składek na samorząd lekarski. Wysokość składki oraz obowiązek jej płacenia wprowadzono w uchwale z dnia 5 września 2014 r. nr 27/14/VII. Biorąc pod uwagę, że stosowanie do art. 8 pkt 3 ustawy o izbach lekarskich, lekarz ma obowiązek „stosować się do uchwał organów izb lekarskich”, ustalenie w drodze uchwały wysokości składki i obowiązku jej płacenia powoduje, że lekarz musi to robić. Nie ulega zatem wątpliwości, że obowiązkiem lekarza, będącego członkiem samorządu zawodowego, wynikającym z przepisów prawa (choć w nich wprost nie wyrażonym) jest opłacanie składek na samorząd lekarski.
  W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że członkowie izb lekarskich (a więc lekarze należący do samorządu) podlegają odpowiedzialności zawodowej „za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza”. W omawianym kontekście obowiązek opłacania składek członkowskich jest „przepisem związanym z wykonywaniem zawodu lekarza”, ponieważ lekarz, który nie płaci składek, nie stosuje się do uchwały NRL, a więc narusza obowiązek wynikający z art. 8 pkt 3 ustawy o izbach lekarskich. Wobec tego rzecznik odpowiedzialności zawodowej może prowadzić postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a sąd lekarski może wobec lekarza, niepłacącego składek, orzec jedną z kar, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich. Oczywiście w tej konkretnej sytuacji z różnych względów uważam, że wykluczone jest orzeczenie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu i pozbawienia prawa wykonywania zawodu. W praktyce spotkałem się z wymierzeniem przez sąd lekarski kar honorowych (upomnienie, nagana) oraz kary pieniężnej na cel społeczny (np. na fudację lekarską).
  Na koniec warto dodać, że lekarze niepłacący składek muszą się liczyć także z możliwością wszczęcia wobec nich postępowania egzekucyjnego i obciążenia jego kosztami.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.