04.03.2015

Czy lekarz, pracujący w szpitalu, ma obowiązek zawiadomić rodzinę pacjenta o jego śmierci?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Ostatnio podczas jednej z konferencji otrzymałem bardzo ciekawe pytanie: z jakiego aktu prawnego wynika obowiązek lekarza, pracującego w szpitalu, zawiadomienia rodziny pacjenta o jego zgonie. Kwestia ta nie jest jednoznaczna, więc warto ją omówić.
  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w aktach prawa powszechnie obowiązującego (tj. w ustawach i rozporządzeniach), dotyczących prawa medycznego, nie sformułowano obowiązku lekarza informowania rodziny pacjenta o jego zgonie. Tym niemniej, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz – po otrzymaniu wcześniejszej zgody od pacjenta – może udzielić informacji o jego stanie zdrowia innym osobom. Z przepisu tego wynika jedynie możliwość udzielenia informacji, a nie prawny obowiązek jej udzielenia. W sytuacji, w której pacjent zmarł a lekarz został przez niego wcześniej upoważniony do informowania rodziny lub konkretnej osoby o jego stanie zdrowia, lekarz nie ma obowiązku prawnego udzielania informacji rodzinie o śmierci pacjenta, choć może to zrobić.
  W ustawie o działalności leczniczej zawarto regulację, która odnosi się do informowania rodziny o zgonie pacjenta. W art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej stwierdzono, że: „Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany: w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego”. Z przepisu tego wprost wynika obowiązek podmiotu leczniczego zawiadomienia osoby wskazanej przez pacjenta o jego śmierci. Należy jednak zwrócić uwagę, że podmiotem zobowiązanym do takiego zawiadomienia jest „podmiot leczniczy”, a nie konkretny lekarz. Literalnie odczytując ten przepis należałoby stwierdzić, że to kierownik podmiotu leczniczego (dyrektor), jako reprezentant podmiotu leczniczego, powinien informować rodzinę o śmierci pacjenta.
  Analizując omawianą kwestię, nie sposób jednak pominąć też art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym istnieje obowiązek określenia w regulaminie podmiotu leczniczego „przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu”. Z przepisu tego wprost wynika możliwość określenia w drodze regulaminu organizacyjnego obowiązków pracowników podmiotu leczniczego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na podstawie tego przepisu kierownik podmiotu leczniczego może w regulaminie organizacyjnym określić obowiązki lekarzy związane z informowaniem rodziny pacjenta o jego zgonie.
  Podsumowując, lekarz może być zobowiązany do powiadomienie rodziny pacjenta o jego zgonie na podstawie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego. Niezależnie od tego należy pamiętać, że:
  1) ordynator lub kierownik podmiotu leczniczego może wydać lekarzowi polecenie służbowe  powiadomienia rodziny o zgonie pacjenta, w przypadku gdy lekarz jest zatrudniony na umowie o pracę;
  2) obowiązek lekarza powiadomienia rodziny o zgonie pacjenta może wynikać z przepisów umowy  zawartej pomiędzy lekarzem a podmiotem leczniczym;
  Na koniec wypada stwierdzić, że obowiązek lekarza powiadomienia rodziny o zgonie pacjenta może wynikać z praktyki panującej na danym oddziale, choć praktyka ta musiałby być jednoznaczna, powszechnie zanana i akceptowana.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.