25.11.2013

Czy lekarz p.o.z. może odmówić wypisania skierowania na badania, pomimo zażądania tego przez pacjenta?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zasadniczo tak. Podstawowa opieka zdrowotna jest realizowana przez lekarzy, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz ci są zobowiązani do wykonywania zawodu nie tylko zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 537 ze zm.), lecz także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1373 ze zm., dalej: u.ś.z.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

W myśl art. 15 ust. 2 pkt 1 u.ś.z. pacjent ma prawo do świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zaś stosownie do art. 32 u.ś.z. pacjent (świadczeniobiorca) „ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”. Z przepisów tych wynika, że:

― niektóre badania diagnostyczne są gwarantowane jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej;

― pacjent ma prawo do świadczeń diagnostycznych gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;

― tylko ze skierowaniem od lekarza p.o.z. lub innego podmiotu uprawnionego pacjent może zrealizować swoje uprawnienie.

Należy jednak zauważyć, że przepis nie wskazuje okoliczności, w których te skierowania mają być wystawiane. Okoliczności te określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248 ze zm.), zgodnie z którym „świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej” (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia). Tym samym jedyną przesłanką do wystawienia skierowania na badania są „wskazania aktualnej wiedzy medycznej” (ten sam wniosek wynika także z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Jeżeli zatem pacjent nie ma wskazań do badania, to samo jego żądanie nie obliguje lekarza p.o.z. do wystawienia mu skierowania na te badania. W takiej sytuacji lekarz może odmówić wystawienia skierowania na badania.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.