25.11.2013

Czy lekarz ma obowiązek zwołania konsylium na żądanie pacjenta?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Nie. Zagadnienia związane ze zwoływaniem konsylium lekarskiego są regulowane w dwóch ustawach: z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej u.z.l.) oraz z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p. albo ustawa o prawach pacjenta). Pierwsza z wymienionych ustaw przewiduje, że: „W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie” (art. 37 u.z.l.). Przepis ten wyraźnie wskazuje, że lekarz nie ma obowiązku zorganizowania konsylium lekarskiego. Z kolei druga z wymienionych ustaw stanowi, że: „Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych […] lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie” (art. 6 ust. 3 pkt 1 u.p.p.). Równocześnie ustawa o prawach pacjenta pozwala lekarzowi odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza w przypadku uznania żądanie pacjenta za bezzasadne (art. 6 ust. 4 u.p.p.). Jednocześnie ustawa ta nakazuje lekarzowi odnotować żądanie i odmowę w dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 5 u.p.p.).

Należy zatem stwierdzić, że lekarz nie ma obowiązku zorganizowania konsylium lekarskiego na żądanie pacjenta, powinien jednak poczynić odpowiednie adnotacje w dokumentacji medycznej.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.