25.11.2013

Co to są zdarzenia medyczne?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660), która znowelizowała ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) i wprowadziła do jej treści pojęcie „zdarzenia medycznego”.

Definicję zdarzenia medycznego zawarto w art. 67a ust. 1 oraz art. 67a ust. 2 u.p.p. Zgodnie z tym pierwszym przepisem, pojęcie zdarzenia medycznego odnosi się do: „zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: 1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego”. W myśl zaś drugiego z ww. przepisów „Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej”.

Na podstawie cytowanych przepisów należy stwierdzić, że dany przypadek może być zakwalifikowany jako zdarzenie medyczne, jeżeli zostaną spełnione przesłanki materialne (art. 67a ust. 1 u.p.p.) oraz przesłanka formalna (art. 67a ust. 2 u.p.p.). Przesłanki materialne zdarzenia medycznego to:

  • wystąpienie opisanego w przepisie skutku (w postaci zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci)
  • u pacjenta (a więc osoby, która w stosunku do sprawcy pozostaje w szczególnego rodzaju relacji)
  • w następstwie niezgodnych z aktualną wiedzą: diagnozy, leczenia lub zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;

Z kolei przesłanką formalną jest wystąpienie ww. okoliczności w szpitalu.

Z powyższej definicji wynika, że dana sytuacja nie może być uznana za zdarzenie medyczne, jeżeli nie zostanie zrealizowana choć jedna przesłanka materialna lub przesłanka formalna. Tym samy stwierdzenie, że do zdarzenia doszło np. na ulicy wyklucza przyznanie odszkodowania z tytułu zdarzenia medycznego z dwóch powodów: po pierwsze, podjęcie interwencji medycznej przez lekarza nastąpiło w trybie art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) – tak więc człowiek, którego lekarz ratował nie był jego pacjentem – nie została zatem spełniona jedna z przesłanek materialnych; po drugie, do zdarzenia doszło nie w szpitalu, lecz na ulicy – tak więc nie została spełniona przesłanka formalna.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.