19.03.2014

Choroba zagrażająca życiu innych osób a tajemnica lekarska

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Po artykule Rozpoznanie choroby a tajemnica lekarska trafiły do mnie dwa pytania, dotyczące obowiązków związanych z rozpoznaniem groźnej choroby. Jeden z użytkowników pyta, czy to prawda, że lekarz ma obowiązek zgłaszania każdego przypadku rozpoznania padaczki u kierowcy. Drugi z użytkowników z kolei pyta, czy rozpoznają u lekarza-kierowcy zawodowego np. tętniaka rozwarstwiającego aorty, który w każdej chwili może pęknąć, powinien poinformować o tym właściwy urząd. Obaj użytkownicy mają wątpliwości, gdyż informacje te są objęte tajemnicą lekarską.
W przypadku padaczki sprawa jest prosta, gdyż zgodnie z pkt 4 załącznika nr 4b do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 133 ze zm.) „Lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby […] posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami”. Z przepisu tego wynika zatem, że w przypadku każdego pacjenta, mającego prawo jazdy, u którego podejrzewa się padaczkę lub ją się rozpoznaje, należy jak najszybciej („niezwłocznie”) zawiadomić organ wydający prawo jazdy. Należy podkreślić, że ww. rozporządzenie nakłada na każdego lekarza obowiązek zgłoszenia również każdego przypadku wystąpienia ciężkiej hipoglikemii. Oznacza to, że lekarz ujawniając organowi wydającemu prawo jazdy nie narusza tajemnicy zawodowej, gdyż obowiązek ujawnienia tej konkretnej choroby wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Jeżeli zaś chodzi o tętniak rozwarstwiającego aorty lub inną chorobę, która może spowodować gwałtowny zgon pacjenta-kierowcy zawodowego, to należy zwrócić uwagę, że w pierwszej kolejności lekarz ma obowiązek poinformowania pacjenta o takim niebezpieczeństwie i o konieczności zaprzestania kierowania samochodem. W przypadku, gdy to nic nie da, lekarz może powołując się na art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) zgłosić taki przypadek do organu wydającego prawo jazdy. Zgodnie z przywołanym przepisem, lekarz nie ma obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, gdy jej zachowanie „może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób”. Oznacza to, że lekarz nie narusza tajemnicy zawodowej, jeżeli powiadomi organ wydający prawo jazdy, iż określony pacjent ma przeciwwskazania np. kardiologiczne do kierowania pojazdem i wskaże na konieczność wykonania przez lekarza uprawnionego badań sprawdzających w tym kierunku.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.