09.12.2021

10 pytań o raportowanie zdarzeń medycznych

category comments dodaj komentarz

Wczoraj od jednego z klientów otrzymałem kilkanaście pytań o raportowanie zdarzeń medycznych w gabinetach prywatnych. Ponieważ są to pytania, które się często powtarzają, przedstawiam na nie odpowiedzi. Gdyby pojawiły się nowe lub dodatkowe pytania, proszę o kontakt prawa.lekarza@gmail.com

1. Gdzie został określony i sprecyzowany obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM)?

Kwestie związane z raportowaniem zdarzeń medycznych reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 10-13a) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

2. Kogo dotyczy obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do SIM?

Zgodnie z przepisami podmiotem zobowiązanym do raportowania danych medycznych jest usługodawca. Usługodawcą jest każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, w przypadku lekarzy będą to więc zarówno podmioty lecznicze, jak i praktyki lekarskie (art. 11 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 15 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia)

3. Czy lekarze prowadzący prywatne gabinety są zobowiązani do raportowania zdarzeń medycznych do SIM?

Tak. Obowiązek roportowania zdarzeń medycznych do SIM istnieje niezależnie od tego czy dany podmiot leczniczy lub praktyka lekarska ma kontrakt z NFZ. Obowiązek ten powinien być realizowany od dnia 1 lipca 2021 r. (art. 11 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 15 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia).

4. Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne zdefiniowano jako świadczenie zdrowotne. Za zdarzenie medyczne należy więc uznać każde „działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania” (art. 2 pkt 18 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). 

5. Jaki zakres danych ma być przekazywany do systemu w ramach raportowania zdarzeń medycznych do SIM?

Dane zdarzenia medycznego przetwarzane w systemie informacji obejmują: dane usługodawcy; dane usługobiorcy; dane identyfikujące świadczenie zdrowotne; dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego; dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego; dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym; inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego (art. 11 ust. 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). Szczegółowe informacji, które mają być przekazane w odniesieniu do tych danych wskazano w rozporządzeniu MZ z dnia 26 czerwca 2020 r.

6. Czy mam obowiązek przekazania do SIM nazwy bądź kodu rozpoznania?

Tak, jak bowiem wynika z przepisów rozporządzeniu MZ z dnia 26 czerwca 2020 r. dane identyfikujące zdarzenie medyczne obejmują m.in. kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (§ 2 ust. 1 pkt 3).

7. Czy pacjent może się nie zgodzić na udostępnianie jego danych do SIM?

Nie, ponieważ jest to obowiązek nałożony na podmioty lecznicze i praktyki lekarskie w drodze ustawy a przepisy nie przewidują konieczności wyrażenia przez pacjenta zgody na przekazywanie jego danych.

8. Czy powinniśmy informować pacjenta o przekazywaniu jego danych do SIM?

Nie ma obowiązku prawnego informowania pacjenta o tym, że jego dane są przekazywane do SIM. Nie widzę jednak żadnych przeszkód prawnych, żeby takiej informacji udzielać.

9. Czy lekarz może się nie zgodzić na udostępnianie danych do SIM?

Nie, lekarz nie ma takiej możliwości.

10. Czy są jakieś sytuacje, w których prywatny gabinet lekarski nie musi przekazywać danych do SIM?

Tak, lekarz udzielając świadczeń z zakresu medycyny estetycznej nie musi raportować zdarzeń medycznych do SIM. Z definicji zdarzenia medycznego (świadczenia zdrowotnego) wynika bowiem, że nie obejmuje ono świadczeń o charakterze nieterapeutycznym (a więc świadczen nieprofilaktycznych, nieleczniczych lub niediagnostycznych).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.