06.05.2020

Zakaz pracy dodatkowej dla wielu lekarzy

category Covid19 comments dodaj komentarz

   W jednym z poprzednich postów pisałem o ważnych dla lekarzy zmianach w prawie (tutaj), dziś więc napiszę o kolejnej niezwykle istotnej zmianie. W dniu 30 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (dalej: r.s.o.). Rozporządzenie to wprowadza do polskiego systemu prawnego bardzo dyskusyjne prawnie rozwiązanie, którego skutki mogą być niezwykle istotne dla lekarzy, ponieważ sprowadzają się do wprowadzenia dla niektórych lekarzy zakazu wykonywania zawodu lekarza w kilku miejscach. Poniżej szczegółowe informacje na ten temat.
   Przede wszystkim należy zacząć od tego, że rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. zobowiązuje kierownika podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:
1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (szpitale jednoimienne) lub
2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (szpital z oddziałem jednoimiennym)
- do opracowania wykazu stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (§  1 ust. 1 r.s.o.). W rozporządzeniu tym wskazano, że osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 ust. 3 r.s.o.). Wprowadzono zatem do polskiego systemu prawnego brak możliwości wykonywania zawodu przez osobę objętą wykazem stanowisk w innym miejscu pracy niż szpital jednoimienny lub szpital z oddziałem jednoimiennym (dalej: ograniczenie).
    Wprowadzone ograniczenie obowiązuje osobę objętą wykazem stanowisk od dnia wskazanego przez kierownika podmiotu leczniczego jako dzień początkowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia otrzymania powiadomienia o ograniczeniu przez osobę zainteresowaną (§  1 ust. 6 r.s.o.). Ograniczenie to kończy się w dniu: (1) jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, (2) zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub (3) ustania zatrudnienia osoby objętej ograniczeniem w podmiocie leczniczym.
    W rozporządzeniu tym przewidziano również, że pracodawca inny niż szpital jednoimienny lub szpital z oddziałem jednoimiennym, zatrudniający pracownika będącego osobą objętą wykazem stanowisk udziela temu pracownikowi, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na czas trwania ograniczenia. Co niezwykle ważne, objęcie danej osoby wykazem stanowisk i poinformowanie jej o tym powoduje, że osoba ta nie może wykonywać zawodu medycznego na podstawie innej niż stosunek pracy (a więc na umowie cywilnoprawnej) oraz w formie praktyki zawodowej.
   W związku z powyższym sugeruję wszystkim lekarzom, który wykonują zawód w szpitalach jednoimiennych lub szpitalach z wyodrębnionym oddziałem jednoimiennym, do tego, żeby sprawdzili czy ich stanowisko pracy jest objęte wykazem. Jeżeli tak, to ograniczenie, o którym piszę, będzie ich dotyczyć.
   Na koniec warto dodać, że dyrektor podmiotu leczniczego ma obowiązek przekazać wykaz stanowisk wraz z listą zatrudnionych na nich osób do właściwego miejscowo wojewody oraz dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (§  2 ust. 1 r.s.o.). Nie ulega wątpliwości, że ma to służyć kontroli przestrzegania ograniczenia.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.