10.03.2021

Ważne zmiany rozporządzenia w sprawie teleporad

category Covid19 comments dodaj komentarz

   W dniu 16 marca 2021 r. wchodzi w życie ważna nowelizacja rozporządzenia MZ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Nowelizacja ta w zasadniczy sposób zmienia reguły udzielania teleporad, warto więc ją pokrótce omówić, ponieważ temat jest nie tylko aktualny, lecz także roszczeniogenny.

   Przede wszystkim należy zauważyć, że Minister Zdrowia prawnie wskazał grupy pacjentów, których badanie wymaga bezpośredniego kontaktu pacjent-lekarz. I tak wskazano, że bezpośredniego kontaktu z pacjentem wymagają pacjenci:

1) którzy nie wyrazili zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (w przypadku dzieci, których przedstawiciel ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady);

2) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru;

3) z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;

4) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;

5) do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

   Co istotne, w przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych, o których mowa w pkt 1) powyżej, w dwóch sytuacjach jest możliwe udzielenie teleporady pomimo braku zgody na konsultację w formie teleporady. Po pierwsze, gdy wizyta dotyczy wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Po drugie, gdy pacjent oczekuje wydania zaświadczenia lekarskiego.

   Stosując nowe zasady, wynikające z omawianego rozporządzenia, należy też mieć na uwadze, że w niektórych innych aktach prawnych wskazano sytuacje, w których konieczne jest osobiste zbadanie pacjenta. Tytułem przykładu wskazuję: lekarskie badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem przeciwko COVID-19 (art. 21c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), badania osób ubiegających się o kierowanie pojazdami (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MZ z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców), badanie osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień (art. art. 40(2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), pobranie narządów do przeszczepu od żywego dawcy (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

   Warto też zerknąć do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (patrz: standard II ust. 2 pkt 1), w którym wskazano kiedy lekarz ma wykonać badanie fizykalne w związku z zapobieganiem COVID-19.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.