15.04.2020

Ważne dla lekarzy zmiany w przepisach prawa

category Covid19 comments dodaj komentarz

   W związku z postem dotyczącym planowanych zmian w prawie (tutaj) otrzymałem kilka pytań o to, czy zmiany te już obowiązują. Pytacie też Państwo o inne ważne zmiany w przepisach. Poniżej mój subiektywny przegląd zmian w prawie, które mogą istotnie wpłynąć na wykonywanie zawodu lekarza i innych zawodów medycznych.
   Zmiana 1: karta teleporady. Lekarze i podmioty lecznicze mogą udzielać teleporad (art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej: ustawa o COVID-19). Przy udzielaniu teleporady lekarze i podmioty lecznicze zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej (art. 7 ust. 4 ustawy o COVID-19), ich obowiązkiem jest tylko wypełnienie karty teleporady (art. 7 ust. 7 ustawy o COVID-19), którą należy przechowywać przez 30 dni (art. 7 ust. 9 ustawy o COVID-19). Równocześnie przepisy nie wykluczają możliwości kierowania wobec lekarzy i podmiotów roszczeń pacjentów związanych z udzieleniem teleporady. Oznacza to, że w praktyce będzie dochodzić do sytuacji, w których pacjent będzie kierował roszczenie związane z teleporadą, a lekarz lub podmiot leczniczy będzie miał utrudnioną obronę, ponieważ nie będzie miał już karty teleporady. Z tego powodu rekomenduję przechowywanie kart teleporady co najmniej 20 lat.
   Zmiana 2: ograniczenia możliwości pracy. W art. 7d ustawy o COVID-19 wprowadzono bezprecedensowe uprawnienie dla Ministra Zdrowia. Zgodnie z tym przepisem: „Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny […] mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19”. Tym samym Minister Zdrowia został upoważniony do wprowadzania w drodze rozporządzenia różnego rodzaju ograniczeń w zakresie wykonywania zawodów medycznych z uwagi na konieczność zapobiegania zakażeniom COVID-19. W praktyce zatem Minister Zdrowia może np. zakazać lekarzom czy pielęgniarkom pracującym w szpitalach przekształconych w jednoimienne pracy w innych podmiotach leczniczych. Z tego powodu rekomenduję aneksowanie umów (np. kontraktów) o to, że można rozwiązać je bez wypowiedzenia w przypadku wprowadzenia tego rodzaju zakazu.
   Zmiana 3: wiążący charakter zaleceń organów inspekcji sanitarnej. Zgodnie z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: u.p.s.): „Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą […] zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań  w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej”. Co istotne, „Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w ust. 5 pkt 2” (art. 8a ust. 8 u.p.s.). Jak z tego wynika, zalecenia i wytyczne organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – wbrew nazwie (zalecenie, wytyczne) – mają charakter wiążący. Tym samym brak stosowania się do zaleceń czy wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej może narazić lekarza na sankcje prawne przewidziane w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rekomenduję zatem śledzenie strony Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz powiatowych inspektorów sanitarnych.

  Na koniec informuję, że weszły już w życie zmiany, o których pisałem w tym poście (tutaj).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.