06.03.2022

Uznanie ukraińskich uprawnień lekarskich w Polsce

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Poniżej przedstawiam informację po polsku i po ukraińsku dla lekarzy z Ukrainy, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Opracowanie to przygotowałem na podstawie kilkudziesięciu porad prawnych, których udzieliłem lekarzom z Ukrainy w tej sprawie. W razie dalszych pytań proszę o kontakt e-mail na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że obecnie nie ma przepisów prawnych, które umożliwiałby lekarzom z Ukrainy szybkie uznanie w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych na Ukrainie. Oznacza to, że uprawień do wykonywania zawodu lekarza zdobytych na Ukrainie nie można łatwo uznać w Polsce. Niemniej obecnie lekarze z Ukrainy mają możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu na trzy sposoby.

Sposób pierwszy nostryfikacja dyplomu. Nostryfikacji dyplomu jest niezwykle trudna, długa i skomplikowana. Nie polecam tego jako metody na uznanie kwalifikacji zawodowych.

Sposób drugi – Lekarski Egzamin Weryfikacyjny. Lekarz z Ukrainy może zdać Lekarski Egzamin Weryfikacyjny, który organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych (znajduje się w Łodzi). LEW jest pisemnym egzaminem testowym (120 pytań z określonych działów medycyny). Po zdaniu LEW lekarz występuje do dyrektora CEM o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza za odpowiadające wymogom polskim. Dyrektor CEM wydaje w tej sprawie decyzję. Więcej informacji o przebiegu LEW i niezbędnych wnioskach i dokumentach znajduje się tutaj: https://www.cem.edu.pl/lew_info.php. Posiadając decyzję dyrektora CEM lekarz może odbyć staż podyplomowy (trwa 12 miesięcy) i zdać Lekarski Egzamin Końcowy (200 pytań z różnych dziedzin medycyny), które są niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza musi zdać także egzamin z języka polskiego (organizowany przez Naczelną Radę Lekarską). Po spełnieniu tych wymogów lekarz występuje z wnioskiem do okręgowej izby lekarskiej, na terenie której chce wykonywać zawód, o przyznanie prawa wykonywania zawodu. W celu prawidłowego złożenia takiego wniosku należy zgłosić się do siedziby izby lekarskiej, na terenie której chce się wykonywać zawód, i uzyskać szczegółowe informacji i druki. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w ten sposób umożliwia pracę na terenie całej Polski.

Sposób trzecizgoda Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu. Lekarz z Ukrainy, który ma specjalizację, może wystąpić do Ministra Zdrowia o zgodę na wykonywanie zawodu lekarza (albo lekarza dentysty) oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza w określonym podmiocie leczniczym, jeżeli dostarczy następujące dokumenty:

1) złożył oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego mu zakresu czynności zawodowych;

2) uzyskał zaświadczenie od przychodni lub szpitala, że zostanie zatrudniony na umowę o pracę ze wskazaniem okresu planowanego zatrudnienia, komórki organizacyjnej, gdzie lekarz będzie zatrudniony oraz zakresu czynności zawodowych;

3) złożył oświadczenie o treści: „Ja, [imię i nazwisko], świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych  (oświadczenie powinno również zawierać miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza);

4) posiada orzeczenie lekarza medycyny pracy, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza na stanowisku, na którym ma być zatrudniony;

5) złożył oświadczenie o treści: „Ja, [imię i nazwisko] świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (oświadczenie powinno również zawierać miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza, może się zdarzyć tak, że Minister Zdrowia zażąda dodatkowych oświadczeń lub dokumentów);

6) udokumentuje lub oświadczy, że ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2);

7) posiada dyplom lekarza (lekarza dentysty) potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;

8) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany na Ukrainie, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;

9) udokumentuje, że odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej (w praktyce najczęściej jest to dyplom potwierdzający uzyskanie specjalizacji i zrealizowany program specjalizacji).

Wszystkie dokumenty z Ukrainy (dyplom lekarza, dyplom specjalizacji itd.) należy złożyć w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli nie masz możliwości legalizacji dokumentu lub uzyskania apostille to nie przejmuj się, bo Minister Zdrowia może od tego obowiązku odstąpić.

Wniosek składa się osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub listownie na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Gdyby zdarzyło się tak, że czegoś będzie brakować, to Minister Zdrowia wskaże czego brakuje i wezwie do uzupełnienia braków.

Za złożenie wniosku do Ministra Zdrowia nic się nie płaci.

Powodzenia!

Radosław Tymiński

ЛІКАРЯМ З УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЯ 

У цьому повідомленні розміщено інформацію польською та українською мовами для лікарів з України, які бажають отримати дозвіл на лікарську діяльність у Польщі. 

Ця інформація підготовлено на підставі десятків юридичних порад, які надавались лікарям України з цього приводу. Якщо ви маєте питання, прошу зв’язатись зі мною за адресою:  prawa.lekarza@gmail.com

Перш за все хочу звернути вашу увагу на те, що на даний час немає жодних законодавчих положень, які б дозволили лікарям з України швидко отримати дозвіл на лікарську діяльність (бути визнаними) в Польщі саме за кваліфікацією/професією лікаря. (На даний момент не існує законів, які б дозволили негайно отримати визнання професійної кваліфікації лікаря на території Польщі). Це означає, що отримана в Україні лікарська кваліфікація не надає автоматичної можливості на отримання аналогічної кваліфікації/дозволу на лікарську діяльність в Польщі.

Тим не менш, все ж таки існує три легальні способи отримати дозвіл на ведення медичної практики, а саме :

Перший спосіб - визнання диплому. 

Проте визнання диплому - це надзвичайно складна і довготривала процедура. З огляду на необхідність тривалого часу для її реалізації, особисто я не раджу вам цей спосіб як шлях до верифікації вашої професійної кваліфікації.

Другий спосіб - медичний верифікаційний екзамен (Lekarski Egzamin Weryfikacyjny LEW). 

Лікарі з України можуть скласти медичний верифікаційний екзамен, який організовує та проводить Центр медичного екзаменування (Centrum Egzaminów Medycznych СЕМ) (знаходиться в Лодзі). Згаданий медичний екзамен (LEW) - це письмовий тестовий іспит (120 питань з конкретних відділів медицини). Після здачі данного іспиту лікар повинен звернутися до директора Центру медичного екзаменування (СЕМ) щодо визнання лікарської кваліфікації, яка відповідає польським вимогам. Директор Центру медичного екзаменування приймає рішення щодо кожної справи. Більше інформації про перебіг цього екзамену (LEW), а також інформація про необхідні заяви і документи знаходиться за адресою: https://www.cem.edu.pl/lew_info.php

Після отримання рішення директора СЕМ, лікар отримує можливість пройти стажування за відповідним фахом (яке триває 12 місяців) після чого повинен здати так званий Кінцевий лікарський екзамен (Lekarski Egzamin Końcowy) (який складається з 200 питань з різних відділів медицини), які необхідні для отримання ліцензії на лікарську практику в Польщі. Крім того для того, щоб отримати дозвіл на здійснення лікарської практики, лікар повинен здати також екзамен з польської мови (організований Вищою радою медичною (Naczelna Rada Lekarska)). 

Після виконання зазначених вимог, лікар має звернутися з заявою до медичної палати регіону (okręgowa izba lekarska) на території якого він в подальшому бажає здійснювати свою діяльність для отримання ліцензії на практику. Для того, щоб правильно подати відповідну заяву, вам потрібно відвідати регіональну медичну палату, у регіоні, де ви бажаєте пройти практику, та отримати детальну інформацію та бланки.

Зауважу, що отриманий таким чином дозвіл на здійснення лікарської практики дозволяє працювати на всій території Польщі.

Спосіб третій – згода Міністра охорони здоров’я Польщі на виконання роботи за професією. 

Лікар з України, який має відповідну спеціалізацію та кваліфікацію, може звернутися безпосередньо до Міністра охорони здоров’я Польщі з проханням про отримання дозволу займатися лікарською практикою (у тому числі і працювати лікарем-стоматологом), а також щодо надання йому права працювати лікарем у певній медичній установі за умови надання наступних документів :

1) документ, що підтверджує володіння польською мовою на достатньому рівні для виконання професійної діяльності;

2) сертифікат від лікарні або амбулаторії про те, що лікар може працювати за трудовим договором у відповідній сфері професійної діяльності з зазначенням періоду працевлаштування;   

3) заяву (власноруч написану польською мовою), наступного змісту: 

“Я, [ім’я та прізвище], знаючи про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації, заявляю про повну дієздатність” (у заяві також повинні бути зазначені місце та дата заяви, а також підпис лікаря );

4) довідку лікаря медицини праці про те, що стан здоров’я дозволяє йому професійну діяльність за посадою, на яку він приймається на роботу;

5) заява (власноруч написана польською мовою) наступного змісту: 

«Я, [ім’я та прізвище], знаючи про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації, заявляю, що я не був покараний за умисний злочин або умисний фіскальний злочин та про відсутність кримінального провадження проти мене у разі умисно вчиненого злочину або податкового правопорушення, а також відсутність обставин, які відповідно до Кодексу медичної етики та інших нормативно-правових актів у розумінні вимог, визначених у art.5 ust.1 pkt.5 Закону від 5 грудня 1996 року про професії лікаря та стоматолога, можуть вплинути на виконання діяльності за професією лікаря чи стоматолога на території Республіки Польща» (документ також повинна містити місце та дату написання, а також підпис лікаря). Відмічу, що Міністр охорони здоров’я може запросити додаткові заяви чи уточнюючі документи;

6) документальне підтвердження щодо того, що лікар має не менше трьох років професійного стажу роботи спеціалістом у певній галузі або лікарем-стоматологом, отриманий протягом п’яти років, що безпосередньо передують отриманню сертифіката, зазначеного у пункті 2);

7) диплом лікаря (стоматолога), який повинен підтверджувати закінчення не менше ніж п’ятирічний курсу навчання. Диплом (або його дублікат) мають бути легалізовано консулом Республіки Польща в Україні, або має бути виконано апостиль (зроблений уповноваженим органом держави, яка є учасницею Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних державних документів, прийнятої в Гаазі 5 жовтня 1961р. (Журнал законів від 2005р., п.938), на території якої або в системі вищої освіти якої видано цей диплом);

8) диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в Україні, якщо диплом або його дублікат легалізовано консулом Республіки Польща, компетентним у країні, в якій видано диплом, або у системі вищої освіти, або диплом або його дублікат має апостиль, якщо диплом виданий уповноваженим органом, компетентним для держави, яка є учасницею Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних державних документів, укладеної в Гаазі 5 жовтня 1961 р., на чиїй території або в системі вищої освіти якого видано диплом;

9) документ про отримання відповідної спеціалізації, яка за істотними елементами відповідає програмі спеціалізації, що діє в Республіці Польща (на практиці найчастіше це диплом/сертифікат, що підтверджує набуття спеціальності та закінчена програма спеціалізації).

Оригінали всіх українських документів (диплом лікаря, диплом спеціалізації тощо) необхідно надавати разом із їх перекладом польською мовою, який має бути виконано присяжним перекладачем. 

У тому разі якщо ви не маєте можливості відповідним чином легалізувати документ, чи виконати його апостиль, не хвилюйтесь, оскільки Міністр охорони здоров’я Польщі може відмовитися від дотримання цієї вимоги.

Зазначена заява подається особисто в офіс надання документів Міністерства здоров’я Польщі (Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia) або поштою за адресою:  

Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. 

Якщо трапиться, що чогось не вистачає, Міністерство охорони здоров’я вкаже на це та направить запит з проханням надати документи, яких не вистачає.

Також при цьому відмічу, що Ви нічого не платите за подачу заяви до Міністра охорони здоров’я Польщі.

Нехай щастить!

Радослав Тимінський

***

Dziękuję Pani Oleksandrze Zamarayevie za przetłumaczenie na język ukraiński. Proszę w razie problemów o kontakt w języku polskim.Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.