01.09.2023

Przegląd ważnych dla lekarzy zmian w prawie, które wchodzą w życie do VII do IX 2023

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Pomimo, że wakacje trwały i przebiegały w miarę spokojnie, polski prawodawca medyczny intensywnie pracował, wprowadzając nowe przepisy. Z uwagi na liczbę i charakter tych zmian warto na samym początku dokonać ich przeglądu i wskazać kogo one dotyczą. Przepisy te są od niedawna obowiązującym prawem lub wkrótce nim staną się.   

  Dotyczy: lekarzy POZ. Od dnia 2 sierpnia istnieje obowiązek prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej przez osoby odpowiedzialne za koordynację opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej. Indywidualny Plan Opieki Medycznej określa plan diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentem a wpisów w nim może dokonywać wyłącznie lekarz POZ, pielęgniarka POZ lub koordynator opieki nad pacjentem. W moim przekonaniu to bardzo ważny prawnie dokument, o którym wkrótce napiszę coś więcej.

  Dotyczy: lekarzy udzielających ambulatoryjnie świadczeń zdrowotnych. Od dnia 24 sierpnia istnieje obowiązek każdego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w warunkach ambulatoryjnych (a więc i praktyk lekarskich) stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Od 24 sierpnia każde ambulatorium musi u pacjentów z bólem dokonywać: różnicowania bólu, a w przypadku bólu przewlekłego i bólu stanowiącego istotny problem kliniczny wprowadzić ocenę bólu, zalecać działania uśmierzające ból oraz monitorować skuteczność leczenia bólu. Jednym z obowiązków jest też to, że do dokumentacji medycznej pacjenta należy załączać kartę oceny natężenia bólu, której wzór opublikował Minister Zdrowia.

  Dotyczy: lekarzy ze szpitali z kontraktem z NFZ. W dniu 6 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która umożliwia uzyskanie świadczenia kompensacyjnego za zdarzenia medyczne zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu. Zgodnie z nowymi przepisami pacjent  lub – w przypadku śmierci pacjenta – jego rodzina będą mogli złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego w wysokości od 2000 do 200.000 zł (a w przypadku śmierci pacjenta od 20.000 do 200.000 zł). Przepisy te w zamierzeniu ustawodawcy mają ułatwić pacjentowi uzyskanie rekompensaty finansowej za szkodę (zdarzenie medyczne) i spowodować, że pacjent zrezygnuje z trwającej dość długo i kosztownej ścieżki cywilnej. W moim przekonaniu nie uda się osiągnąć tych celów, a uzasadnienie swojego stanowiska wkrótce przedstawię na blogu.

  Dotyczy: lekarzy z podmiotów leczniczych z kontraktem z NFZ. W dniu 8 września wchodzi w życie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która wprowadza wiele obowiązków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pierwszym nowym obowiązkiem jest to, że podmiot leczniczy, który chce mieć umowę z NFZ, będzie musiał otrzymać od prezesa NFZ autoryzację. Drugim obowiązkiem jest to, że podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Funduszem będzie zobowiązany do posiadania wewnętrznego systemu, który składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.