16.04.2016

Odmowa przyjęcia do szpitala. Jak dobrze napisać informację dla pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  W wielu sprawach sądowych pojawia się zagadnienie odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala. Najczęściej chodzi o sytuację, w której lekarz po zbadaniu pacjenta nie widział wskazań do hospitalizacji i odesłał go do domu, a pacjent potem zmarł (np. zator tętnicy krezkowej czy NZK). W takim przypadku w ocenie prawidłowości postępowania lekarza z IP bardzo ważną rolę odgrywa dokumentacji medyczna, a szczególnie wydawana pacjentowi informacja.
  Zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: „W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy otrzymuje pisemną informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach”. W moim przekonaniu niezwykle ważne jest zamieszczenie w tej informacji niektórych elementów, które będą potem pomocne w sądzie. Wielu lekarzy o tym zapomina, ponieważ uważa, że powód odmowy oraz dokładny opis udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych musi się znaleźć w księdze odmów przyjęć i udzielonych porad ambulatoryjnych w IP (§ 28 ust. 1 ww. rozporządzenia), więc nie ma potrzeby tego powtarzać. Tymczasem w sprawach sądowych pacjenci (lub ich rodziny) argumentują, że prawdziwe jest to, co zostało wskazane na informacji wydanej pacjentowi, a to co w księdze odmów zostało potem dopisane.
  Z perspektywy prawnika istotne jest to, żeby informacje zamieszczone informacji dla pacjenta uzasadniały odmowę przyjęcia do szpitala oraz zawierały zalecenia lekarskie. Z tego powodu konstrukcja wpisu w informacji dla pacjenta powinna mieć taką strukturę: przyczyna zgłoszenia się pacjenta (dolegliwość) – badania weryfikujące stan pacjenta – potwierdzenie braku wskazań do hospitalizacji – leczenie i zalecenia.
  Jeżeli chodzi o przyczynę zgłoszenia się pacjenta, to po opisie dolegliwości trzeba zawsze zamieścić adnotację „innych dolegliwości nie zgłasza”. Jeżeli chodzi o badania weryfikujące stan pacjenta, to sugeruję przeprowadzić badania przedmiotowe oraz badanie dodatkowe (laboratoryjne). Być może dla wielu lekarzy to oczywiste, jednakże wielokrotnie widziałem odmowy przyjęć uzasadnione tylko badaniami fizykalnymi bez przeprowadzania badań dodatkowych. Potwierdzenie braku wskazań do hospitalizacji, to wyniki badań, które wskazują na brak konieczności hospitalizacji. Opis leczenia powinien zawierać informacje o działaniach podjętych przez lekarza oraz sformułowanych wobec pacjenta zaleceń. Ważne jest to, że w zaleceniach należy zawsze umieścić zdanie: „poinformowano pacjenta, że należy pilnie zgłosić się do lekarza lub ponownie na izbę przyjęć w razie pojawienia się nowych dolegliwości, nasilenia dotychczasowych lub braku poprawy”.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.