03.02.2024

Nowe obowiązki prawne związane z nawiązywaniem współpracy z osobą wykonująca zawód medyczny

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W dniu 15 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej: u.p.z.s.), która wprowadza ważne obowiązki prawne m.in. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Co istotne, obowiązki te dotyczą więc nie tylko  podmiotów leczniczych (np. szpitali, przychodni, POZ-ów), lecz także praktyk lekarskich. W tym wpisie przybliżę dwa obowiązki, które nie są powszechnie znane a mają duże znaczenie dla bezpiecznego wykonywania działalności leczniczej.

  Przede wszystkim zmieniony art. 21 ust. 1 u.p.z.s. zobowiązuje osobą odpowiedzialną w podmiocie wykonującym działalność leczniczą za zawieranie umów do tego, żeby przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem małoletnich lub świadczeniem małoletnim porad psychologicznych uzyskała informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o tym, czy dane osoby, z którą chce się nawiązać współpracę, są w nim zamieszczone. Co niezwykle ważne, fakt pozyskania tych informacji musi zostać utrwalony w formie wydruku i załączony do akt osobowych pracownika albo do dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z leczeniem małoletnich lub świadczeniem im porad psychologicznych. Brak uzyskania takiej informacji i zamieszczenia jej w dokumentacji jest wykroczeniem i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

  Co więcej, w świetle zmienionego art. 21 ust. 3 u.p.z.s. osoba odpowiedzialna w podmiocie wykonującym działalność leczniczą za zawieranie umów musi zażądać od osoby, z którą ma być zawarta umowa związana z leczeniem małoletnich lub udzielaniem porad psychologicznych małoletnim, dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. W zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego musi być wskazane, czy dana osoba figuruje w rejestrze skazanych w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu) i XXV (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) Kodeksu karnego, w art. 189a (handel ludźmi) i art. 207 (znęcanie się) Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaświadczenie to musi być również załączone do akt pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z leczeniem lub świadczeniem porad psychologicznych.

  Podsumowując, nawiązanie współpracy z osobą, która ma udzielać świadczeń zdrowotnych lub psychologicznych małoletnim, wymaga sprawdzenia jej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz uzyskania od niej odpowiedniego zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.