11.04.2016

Nowe obowiązki lekarzy i podmiotów leczniczych związane z łagodzeniem bólu porodowego

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W dniu 31 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. poz. 1997). Ponieważ rozporządzenie to przewiduje nowe obowiązki podmiotów leczniczych i lekarzy, warto się z nim zapoznać i przygotować do jego wejścia w życie.
  Dzisiejsze omówienie tych przepisów zacznę od kwestii formalnych. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że podmioty lecznicze (wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne i posiadające oddział położniczy) zostały zobowiązane do opracowania w formie pisemnej trybu postępowania medycznego w zakresie łagodzeniu bólu porodowego (Standard I.3.). Ważne jest także to, że standard ten musi zostać opracowany przez przedstawicieli:
 (a) lekarzy-anestezjologów,
 (b) lekarzy-położników,
 (c) lekarzy-neonatologów lub lekarzy-pediatrów,
 (d)  położnych i pielęgniarek,
 (e) położnych anestezjologicznych
 (f) pielęgniarek anestezjologicznych
— i zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, a jeżeli kierownik nie jest lekarzem, przez jego zastępcę do spraw medycznych (Standard I.4.).
  Osobą odpowiedzialną za zapewnienie odpowiedniego personelu do realizacji standardu jest kierownik podmiotu leczniczego, który ma działać „w porozumieniu” z lekarzem kierującym zespołem położniczym oraz lekarzem kierującym zespołem anestezjologii i intensywnej terapii, położną oddziałową oddziału położniczego lub bloku porodowego oraz pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub pielęgniarką oddziałową bloku operacyjnego. Nałożenie obowiązku działania „w porozumieniu” jest bardzo problematyczne. Literalne odczytanie tego słowa nakazuje przyjąć, że np. na zatrudnienie dodatkowych osób muszą zgodzić się wszystkie ww. podmioty (gdyby odpowiedzialnym za zapewnienie personelu był kierownik podmiotu leczniczego „po zasięgnięciu opinii” ww. podmiotów, wtedy sytuacjach byłaby klarowna).
  Równie istotne jest to, że wszyscy lekarze, położne i pielęgniarki, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w bloku porodowym, oddziale położniczym, oddziale neonatologicznym, oddziale anestezjologii, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, muszą zapoznać się z trybem postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego i potwierdzić to własnoręcznym podpisem (Standard I.6.).
   Standardy dotyczące łagodzenia bólu porodowego nakazują też przekazanie „rodzącej przyjmowanej do podmiotu leczniczego w celu porodu” informacji o: (1) przebiegu porodu, (2) metodach łagodzenia bólu porodowego, (3) dostępności metod łagodzenia bólu porodowego w podmiocie leczniczym (Standard I.7.). Wypada podkreślić, że informacja taka powinna być przekazana rodzącej już na izbie przyjęć, na co wskazuje użycie przymiotnika odczasownikowego „przyjmowanej” w formie niedokonanej.
  Wreszcie trzeba wspomnieć, że osoby, sprawujących opiekę nad rodzącą, „uzgadniają z nią sposób postępowania mającego na celu łagodzenie bólu porodowego”. Użycie czasownika „uzgadniają” oznacza, że metoda łagodzenia bólu porodowego musi być zaakceptowana zarówno przez lekarza, jak i przez rodzącą. Innymi słowy, ani sama rodząca, ani sam lekarz nie mogą wybrać metody łagodzenia bólu porodowego.  


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.