26.03.2022

Nowa możliwość uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza (dla lekarzy z Ukrainy)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  We wpisie z dnia 6 marca br. opisałem trzy ścieżki uzyskania uprawnień w Polsce do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty (dalej: lekarza) przez lekarzy z Ukrainy (tutaj).  Od 12 marca br. lekarze z Ukrainy mają nową możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski, wprowadzoną przez ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  Od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza w swoim kraju, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, o ile spełnia określone warunki.

  Zgodnie z ww. przepisami lekarz z Ukrainy, żeby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce musi spełniać następujące warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych – żeby to stwierdzić wystarczy podpisanie oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”;
 • mieć stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza – musi posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza/lekarz dentysty;
 • wykazywać nienaganną postawę etyczną – żeby to stwierdzić wystarczy podpisanie oświadczenia o treści: „Ja, [imię i nazwisko] świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
 • mieć dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany na Ukrainie;
 • złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce;
 • uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza (wniosek dostępny tutaj) nadane przez okręgową radę lekarską, właściwa dla miejsca wykonywania zawodu (Ważne! Najpierw lekarz powinien uzyskać zgodę Ministra Zdrowia, a dopiero potem wystąpić o przyznanie prawa wykonywania zawodu do okręgowej izby lekarskiej).

  Warto podkreślić, że warunkowe prawo wykonywania zawodu zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia jego wydania, a lekarz ma możliwość wykonywania zawodu na terenie całej Polski. Co ważne, po upływie ww. okresu lekarz nie może ubiegać się o przedłużenie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Możliwość kontynuowania wykonywania zawodu lekarza w Polsce będzie istniała tylko po nostryfikacji dyplomu lub zdaniu Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, odbyciu lub uznaniu stażu podyplomowego i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

  Wniosek o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia składa się osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub listownie na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. Gdyby zdarzyło się tak, że czegoś będzie brakować, to Minister Zdrowia wskaże czego brakuje i wezwie do uzupełnienia braków. Za złożenie wniosku do Ministra Zdrowia nic się nie płaci.

 

Про нову можливість отримання дозволу на право легально займатись в Республіці Польща лікарською діяльністю (працювати лікарем, або лікарем-стоматологом).

  У моїй публікації від 6 березня ц.р. було детально описано усі три можливих на той момент варіанта отримання лікарями з України дозволу на право легально займатись в Республіці Польща лікарською діяльністю (працювати лікарем, або лікарем-стоматологом). Разом з тим, після прийняття 12.03.2022р. змін у законодавстві Республіки Польщи (“Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни”), для таких фахівців з України з’явилась ще одна нова можливість отримати згаданий дозвіл/ліцензію на право здійснення лікарської діяльності.

    З 24.02.2022р., відповідно до прийнятих змін законодавства, громадянам України, які у своїй країні здобули кваліфікацію лікаря та відповідають певним встановленим законом умовам, може бути надано дозвіл на здійснення лікарської діяльності та умовна ліцензія на практику лікаря (лікаря-стоматолога) строком на 18 місяців.

  З огляду на зазначене прошу врахувати, що для того щоби отримати дозвіл/ліцензію на право здійснення лікарської діяльності на території Республіки Польщі, лікар з України повинен відповідати наступним умовам і виконати наступне: 

 1. бути дієздатним – для підтвердження цього достатньо власноруч підготувати так звану декларацію з наступним тестом: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої декларації, заявляю про повну дієздатність» і підписати її ;
 2. мати стан здоров’я, що дозволяє займатися професією лікаря – для цього необхідно оформити довідку лікаря з медицини праці про те, що стан Вашого здоров’я дозволяє займатися професією лікаря (лікаря-стоматолога);
 3. відповідати критеріям добропорядності – для підтвердження зазначеного  потрібно власноруч оформити заяву наступного змісту: «Я, [ім’я та прізвище], знаючи про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації, заявляю, що я не був покараний за умисний злочин або умисний фіскальний злочин і що проти мене не відкрито кримінальне провадження у справі про умисне злочин або фіскальне правопорушення, а також що немає обставин, які відповідно до Кодексу медичної етики та інших законодавчих положень у розумінні вимоги, зазначеної в статті 5 параграфа 1 пункту 5 Закону від 5 грудня 1996 року про професії лікаря та лікаря-стоматолога, могла би вплинути на виконання професії лікаря чи стоматолога на території Республіки Польща» і підписати її; 
 4. мати виданий в Україні диплом лікаря чи лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше п’яти років навчання;
 5. подати на ім’я Міністру охорони здоров’я Республіки Польща Заяву про надання згоди на заняття медичною професією в Польщі;
 6. отримати умовну ліцензію на практику лікаря (заява доступна тут), видану районною медичною радою, компетентною за місцем виконання професії (Важливо! Спочатку лікар має отримати згоду Міністра охорони здоров’я Республіки Польща, а лише потім подавати заявку на право на заняття професією до Окружної медичної палати (okręgowa izba lekarska)).

  Варто наголосити, що умовне право на практику діє протягом 5 років з моменту його видачі, а лікар має можливість практикувати по всій Польщі. Важливо, що після закінчення терміну дії вищезгаданого періоду лікар не може подати заяву на продовження умовної ліцензії на практику. Можливість продовжити в подальшому практику лікаря в Польщі буде можливою лише після підтвердження диплому або після проходження медичної верифікаційної експертизи, яку здійснює Центр медичних екзаменів у Лодзі (Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi), та після завершення або визнання післядипломної практики та кінцевого лікарського екзамену (Lekarskiego Egzaminu Końcowego).

  Заява про надання згоди Міністру охорони здоров’я подається особисто в офісі реєстрації Міністерства (Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia), або поштою за адресою: 

Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, 

 1. Miodowa 15, 

00-952 Warszawa 

  Якщо виявиться, що чогось з переліченого вище не вистачає, Міністерство вкаже, чого саме не вистачає і зазначить, що потрібно додати. Плата за подання заяви Міністру охорони здоров’я не стягується. 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.