30.06.2014

Konflikt między rodzicami a dokumentacja medyczna

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  W jednym z e-mail, które niedawno otrzymałem, poruszono następujące zagadnienie: „Do mojej przychodni jest zapisana rodzina, w której rodzice się rozwodzą. W związku z tym często zdarza się sytuacja, że matka kseruje dokumentację, a za chwilę ojciec żąda od nas ponownie ksera dokumentacji. Czy mamy obowiązek wydawania tej samej dokumentacji im obojgu? Czy mogą żądać od nas dokumentacji medycznej po każdej wizycie? Ostatnio zaś matka (z innej rodziny) złożyła pisemne oświadczenie o zakazie udostępnienia dokumentacji medycznej ojcu, z którym się rozwiodła. Jaka jest wartość prawna tego oświadczenia?”.
  Odnosząc się do pierwszego z przedstawionych zagadnień – czy dostęp do dokumentacji medycznej przysługuje każdemu z rodziców, czy rodzicom – należy stwierdzić, że w świetle prawa podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych (POZ, indywidulane praktyki lekarskie itd.) mają obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej „pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta” (art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W opisanej na wstępie sytuacji oznacza to, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych musi udostępnić dokumentację medyczną każdemu przedstawicielowi ustawowemu dziecka, a więc zarówno matce, jak i ojcu. Tym samym każdy z przedstawicieli ustawowych może skorzystać osobno (niezależnie od drugiego przedstawiciela ustawowego) z przysługującego mu prawa dostępu do dokumentacji medycznej swojego dziecka.
  W związku z pytaniem o częstotliwość udostępniania dokumentacji medycznej, trzeba podkreślić, że przepisy nie limitują częstotliwości udostępniania dokumentacji medycznej. Oznacza to, że rodzic może żądać kserokopii (odpisu itd.) dokumentacji medycznej po każdej wizycie, kilka razy w tygodniu itd.
  Jeżeli zaś chodzi o oświadczenie jednego z rodziców, że dokumentacja medyczna ma być nieudostępniana drugiemu rodzicowi, to należy odróżnić dwie sytuacje:
  pierwsza – rodzice rozwiedli się lub skonfliktowali, jednakże żadne z nich nie zostało pozbawione władzy rodzicielskiej, ani władza rodzicielska żadnego z rodziców nie została ograniczona w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o prawach pacjenta. W tej sytuacji każdy z rodziców ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, a oświadczenie jednego z nich o nieudostępnieniu tej dokumentacji drugiemu nie ma znaczenia prawnego;
  druga – rodzice rozwiedli się lub skonfliktowali, a jedno z nich zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o prawach pacjenta. W tej sytuacji oświadczenie jednego z rodziców o nieudostępnieniu dokumentacji medycznej drugiemu należy traktować jako informację o stanie faktycznym. Proszę jednak pamiętać, żeby zobowiązać rodzica, który składa takie oświadczenie, do pokazania orzeczenia sądowego pozbawiającego drugiego z rodziców praw rodzicielskich lub ograniczającego te prawa. Należy bowiem pamiętać, że ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego, a nie oświadczenia drugiego z rodziców.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.