24.11.2013

Jakie znacznie prawne mają komunikaty NFZ?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie głównej często zamieszcza różne komunikaty, które są następnie szeroko dyskutowane w środowisku lekarskim. Należy zatem zastanowić się, jaki jest charakter prawny tych komunikatów (np. komunikat w sprawie braku kar za nieprowadzenie dokumentacji medycznej recept pro auctore i pro familia czy komunikat w sprawie oświadczenia pacjenta o podleganiu ubezpieczeniu).

Punktem wyjścia do tych rozważań musi być stwierdzenie, że Konstytucja jednoznacznie wskazuje, iż: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia” (art. 87 ust. 1 Konstytucji). Tym samym komunikaty NFZ nie są źródłami prawa, co oznacza, że nie mogą ustalać wiążących dla podmiotów prawa (osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organów państwowych) norm. Również ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), która stanowi podstawę prawną działania NFZ, nie przewiduje żadnego szczególnego charakteru prawnego komunikatów NFZ. Przy czym, co warto zauważyć, przywołana ustawa zna tylko trzy rodzaje komunikatów, a mianowicie: komunikaty dotyczące rocznego planu finansowego Funduszu, komunikaty o sprawozdaniu finansowym Funduszu oraz komunikat o sprawozdaniu z działalności Funduszu (art. 104). Należy zatem uznać, że wskazana w komunikatach interpretacja przepisów prawa czy informacja na temat rozumienia określonych problemów nie ma charakteru wiążącego, lecz oddaje raczej intencje NFZ.

Podsumowując, komunikaty zamieszczane na stronie NFZ nie mają prawnie określonego charakteru. W konsekwencji trzeba uznać, że mają one przede wszystkim charakter informacyjny (co choćby wynika z posłużenia się nazwą „komunikat”), a zawarte w nich treści nie są wiążące tak dla NFZ, jak i dla lekarzy. Z tego względu treść komunikatu (dotycząca np. sposób interpretacji pewnych przepisów) może być w każdej chwili zmieniona.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.