15.05.2018

Jakie obszary medycyny w zakresie postępowania lekarza są szczegółowo regulowane przez prawo?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Wielu lekarzy nie zdaje sobie sprawy, że w polskim prawie obowiązuje kilka rozporządzeń, które szczegółowo regulują postępowanie lekarza w niektórych obszarach medycyny. Ja dość często spotykam się z tym problemem w sprawach sądowych, kiedy analizując dokumentację medyczną przed sprawą stwierdzam, że nie ma pewnego dokumentu lub wpisania prawem wymaganej informacji do dokumentacji. Warto więc przypomnieć najważniejsze rozporządzenia, ponieważ nakładają one czasem na lekarza istotne obowiązki (patrz np.: tutaj i tutaj). Poniżej przedstawiam więc rozporządzenia Ministra Zdrowia, które szczegółowo określają postępowanie lekarza w niektórych dziedzinach medyczny lub sytuacjach medycznych.
  I tak, za najważniejsze należy uznać następujące rozporządzenia:
    z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (ratownictwo medyczne);
    z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (radiologia);
    z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (położnictwo);
    z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (dziedzina: położnictwo/anestezjologia);
    z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (położnictwo);
    z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (anestezjologia i intensywna terapia).
    z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (patomorfologia).
  Trzeba też pamiętać o ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, która szczegółowo reguluje sposoby leczenia niepłodności, w tym stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

  Na koniec warto dodać, że bardzo wiele obowiązków lekarzy, wykonujących zawód w ramach publicznej służby zdrowia, jest zawartych w rozporządzeniach określających świadczenia gwarantowane z poszczególnych dziedzin medycyny lub w rozporządzeniu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przykładowo, zgodnie § 13 tego ostatniego rozporządzenia: „Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem w rozumieniu art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej”.
  Podsumowując, w codziennej praktyce lekarskiej znajomość przepisów prawa odgrywa istotną rolę, ponieważ działanie lekarskie jest w znacznym stopniu determinowane prawnie.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.