25.11.2013

Jak wygląda punktacja poszczególnych form kształcenia podyplomowego?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tab. 1 Punktacji poszczególnych form kształcenia podyplomowego

Forma doskonalenia

Liczba punktów

Sposób weryfikacji

Realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności

50 pkt rocznie

Zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności

Udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności

1 pkt za 1 h

 

Zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora

 

Odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym

5 pkt za dzień

Zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki

Udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

1 pkt za 1 h

Potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

Udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów

3 pkt za posiedzenie/maks. 60 pkt w okresie rozliczeniowym

Potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

 

1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkolenie

 

Potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

Wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

15 pkt

Na podstawie programu

Udział w programie edukacyjnym, opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów

 

1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnego

Zaświadczenie wydane przez organizatora

Uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie nauk medycznych

200 pkt/za dany stopień

Dyplom

Napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

100 pkt (wznowienie 50 pkt)

Notka bibliograficzna

Napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym

50 pkt (25 wznowienie)

Notka bibliograficzna

Przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

30 pkt (wznowienie 15)

Notka bibliograficzna

autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowyc

dwukrotność liczby pkt wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauk

Notka bibliograficzna

Napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym

20 pkt

Notka bibliograficzna

Przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym

10 pkt

Notka bibliograficzna

sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego

 

30 pkt –za rok sprawowania funkcji opiekuna

 

Potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności

kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów

15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty lub stosowne zaświadczenie wydane przez CEM

Indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych

 

5 pkt za tytuł – max 10 pkt w okresie rozliczeniowym

 

Potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty

Przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego

5 pkt za przynależność do jednego

Zaświadczenie

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.