04.12.2018

Jak się ma zasądzane przez sąd odszkodowanie do ubezpieczenia lekarza?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Podczas kilku konferencji, w których ostatnio brałem udział, powtarzało się pytanie, czy sądy biorą pod uwagę ubezpieczenie lekarza przy zasądzaniu odszkodowania  na rzecz pacjenta. Ponieważ kwestia ta jest niezwykle ważna dla lekarza i jego bezpieczeństwa finansowego (więcej informacji o wysokości zasądzanych odszkodowań w poszczególnych sprawach patrz: tutaj), poniżej wyjaśnię te zależności. Przed wyjaśnieniem zależności pomiędzy ubezpieczeniem obowiązkowym lekarza a wysokością zasądzanych odszkodowań należy przypomnieć zasady rządzące ubezpieczeniami i odszkodowaniami.
  Jeżeli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe, to lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską oraz każdy podmiot leczniczy muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej). Szczegółowe wymogi co do sum gwarancyjnych określił Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z tymi przepisami ubezpieczenie na 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń musi posiadać lekarz lub lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w formie każdej indywidualnej praktyki lekarskiej, spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.
  W odniesieniu do wymiaru kwot zasądzanych pacjentowi w danej sprawie prawnicy wyróżniają: odszkodowanie, które ma pokryć rzeczywiście poniesione przez pacjenta koszty, oraz zadośćuczynienie, które ma rekompensować cierpienia pacjenta, których doznał w związku z błędem medycznym. O ile odszkodowanie jest ustalane na podstawie realnie poniesionych kosztów (np. wykazanych fakturami czy rachunkami), to zadośćuczynienie jest przyznawane na podstawie kilkunastu kryteriów ocenianych przez sąd w danej sprawie. Kryteriami tymi są m.in. rozmiar uszczerbku, którą poniósł pacjent w wyniku błędu medycznego; trwałość następstw uszczerbku; czas trwania dolegliwości wywołanych uszczerbkiem; wiek pacjenta; możliwość powrotu pacjenta do normalnego funkcjonowania; stopień winy lekarza; przyczynienie się pacjenta do uszczerbku.
  Podsumowując te rozważania: wysokość ubezpieczenia lekarza w żaden sposób nie wpływa na kwoty zasądzane przez sądy tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Innymi słowy, fakt ubezpieczenia na kwotę do 75.000 euro na jedno zdarzenie nie oznacza, że jest to górna granica sumy, którą sąd zasądzi od lekarza, ponieważ suma ta jest ustalana indywidualnie w zależności od okoliczności sprawy i może być zarówno większa, jak i mniejsza. Tym samym zachęcam lekarzy do dodatkowego ubezpieczenia się, o ile wykonują zawód na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.