23.11.2013

Jak powinno wyglądać upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.), „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”. Poza tym ogólnym wskazaniem, że chodzi o „osobę upoważnioną” ustawa nie precyzuje w jaki sposób powinno wyglądać samo upoważnienie. Pewne wymogi dotyczące upoważnienia sprecyzowano w § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), zgodnie z którym: „W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej […] oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej”.

Przepisy ustawy o prawach pacjenta nie wprowadzają wprost wymogu pisemności oświadczenia, jednakże wynika on z cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia – tylko bowiem oświadczenie pisemne można zmieścić lub dołączyć do dokumentacji medycznej (ewentualnie powinno to zostać zrobione elektornicznie). Równocześnie przepisy nie statuują wymogu podpisania oświadczenia przez pacjenta, jednakże skoro ma to być jego oświadczenie, to musi być ono osobiście sporządzone i podpisane lub, gdy pacjent nie jest w stanie się samodzielnie podpisać (np. z powodu zaawansowanej choroby Parkinsona), powinien znaleźć się na nim podpis lekarza przyjmującego oświadczenie i dane świadków złożenia oświadczenia (zalecałbym tutaj dwóch świadków).

Z powyższych przepisów można wnioskować, że upoważnienie kogokolwiek (także osoby bliskiej) do uzyskiwania dokumentacji (wglądu w dokumentację) musi:

― być sporządzone w formie pisemnej;

― wskazywać imię i nazwisko osoby upoważnionej;

― podpisane przez pacjenta lub osobę odbierającą w obecności świadków.

Powyższe nie wyklucza dokładniejszego określenia osoby upoważnionej, np. numerem PESEL, jednakże wobec braku takiego wymogu w przepisach osoba ta może odmówić podania tego numeru. Odmowa podania danych dookreślających nie może być podstawą odmowy uznania ważności upoważnienia.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.