11.07.2018

Jak postępować w sytuacji stwierdzenia niezgodnego ze współczesną wiedzą medyczną postępowania innego lekarza?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem bardzo ciekawy e-mail, w którym autor poruszył niezwykle trudny problem. Chodzi mianowicie o to, jak powinien się zachować lekarz „w sytuacji stwierdzenia niezgodnego ze współczesną wiedzą medyczną postępowania innego lekarza”. Jak pisze mój rozmówca, „w praktyce spotykam się niestety z sytuacją, w której inny lekarz odradza szczepienia lub zaleca w leczeniu alergii alternatywne metody leczenia (np. bioprądy)”.
  Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być przypomnienie, że lekarz ma obowiązek prowadzenia postępowania diagnostyczno-leczniczego w sposób zgody z aktualną wiedzą medyczną (art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Tym samym odraczanie (odradzanie) szczepień w sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta tego nie uzasadnia, lub leczenie alergii wyłączenie za pomocą bioprądów stanowią ewidentne wykroczenie przeciwko aktualnej wiedzy lekarskiej. Tym niemniej należy pamiętać, że lekarz nie ma obowiązku zawiadamiania organów ścigania dopóki zachowanie innego lekarza nie stanowi określonego rodzaju przestępstwa (w takiej bowiem sytuacji lekarz musiałby poinformować odpowiednie organy ścigania, kierując się obowiązkiem wskazanym w art. 240 § 1 Kodeksu karnego) lub nie stanowi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób (w takiej sytuacji lekarz także może zawiadomić organy ściągania w oparciu o art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W przedstawionej zatem sytuacji lekarz nie ma obowiązku poinformowania organów ścigania.
  Należy jednak zwrócić uwagę, że Kodeks Etyki Lekarskiej i ustawa o izbach lekarskich przewidują odpowiednie mechanizmy zabezpieczające środowisko lekarskie, wprowadzając trzy możliwości. Po pierwsze, lekarz wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza powinien przekazać przede wszystkim temu lekarzowi. Obowiązek ten wprowadza art. 52 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Po drugie, lekarz może złożyć zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej o możliwość popełnienia przewinienia zawodowego. W takiej sytuacji rzecznik ma obowiązek wyjaśnić, czy działanie lekarza jest zgodne z zasadami etyki i przepisami prawa związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza. Po trzecie, lekarz może zawiadomić okręgową radę lekarską o podejrzeniu niedostatecznego przygotowania zawodowego innego lekarza. W takiej sytuacji rada powinna powołać komisję, która ma obowiązek wydać opinię o przygotowaniu zawodowym lekarza.
  Warto też zwrócić uwagę, że kolejność wymienionych działań nie jest przypadkowa. Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje, że lekarz o błędach w postępowaniu innego lekarza ma obowiązek powiadomić organ izby lekarskiej (czyli rzecznika odpowiedzialności zawodowej albo okręgową radę lekarską), jeżeli interwencja u tego lekarza okaże się nieskuteczna albo dostrzeżony błąd lub naruszenie zasad etyki powoduje poważną szkodę.
  Na koniec trzeba dodać, że widząc błąd innego lekarza, nie wolno krytykować go w rozmowie z pacjentem, ponieważ takie postępowanie podważa zaufanie pacjentów do lekarzy i nakręca spiralę roszczeniowości.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.