26.03.2020

DWA WAŻNE PYTANIA O SKIEROWANIE DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII: CZAS I WYNAGRODZENIE

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Kilku lekarzy po ostatnim wpisie (tutaj) pytało mnie o to, na ile czasu mogą zostać skierowani do zwalczania epidemii i czy otrzymają za to jakieś wynagrodzenie. Przepisy w tym zakresie są dość precyzyjne.
  Podstawą do skierowania lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: u.ch.z.), który stanowi, że: „osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii”. Na podstawie tego przepisu wojewoda może wydać decyzję o skierowaniu lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, a minister właściwy do spraw zdrowia może wydać decyzję o skierowaniu lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii na obszarze innego województwa.

  Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji (art. 47 ust. 7 u.ch.z.). Co istotne, przepisy nie wykluczają wydania ponownej decyzji o skierowaniu lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii.
  Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to z art. 47 ust. 10 u.ch.z. wynika, że osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Co jednak istotne, wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.