24.11.2013

Czy za jeden błąd lekarz może odpowiadać kilka razy?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Tak. Zależy to tylko od tego, czy określony czyn lekarza wywołuje skutki w różnych sferach prawnych. Przykładem czynu, który wywołuje skutki w różnych sferach prawnych, jest naruszenie autorskich praw majątkowych poprzez podanie się za autora artykułu naukowego, którego się nie napisało.

Po pierwsze, czyn ten stanowi przestępstwo z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: u.p.a.), zgodnie z którym: „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. Jeżeli zatem prokuratura dowie się, że określony lekarz wprowadza w błąd co do autorstwa artykułu medycznego, to przedstawi mu zarzuty, w efekcie których może zostać on skazany przez sąd powszechny-karny na jedną z wymienionych w przepisie kar.

Po drugie, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 u.p.a. poszkodowany – w tym wypadku autor artykułu medycznego – może żądać naprawienia wyrządzonej szkody. Jest to klasyczny przykład odpowiedzialności cywilnej (por. art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W tym przypadku autor, którego prawa naruszono, może złożyć pozew do sądu powszechnego-cywilnego, który stwierdziwszy naruszenie jego praw może przyznać mu odszkodowanie.

Po trzecie, czyn ten podlega odpowiedzialności zawodowej. Należy bowiem mieć na uwadze, że w myśl art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) „Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej «przewinieniem zawodowym»”. Zgodnie zaś z art. 49 zdanie 1 i 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej (dalej: KEL), „Należy ściśle przestrzegać praw autorskich. Dopisywanie swojego nazwiska do prac zespołów, w których się nie uczestniczyło lub pomijanie nazwisk osób, które brały w nich udział, jest naruszeniem zasad etyki”. Tym samym właściwy rzecznik odpowiedzialności zawodowej może złożyć wniosek o ukaranie do odpowiedniego sądu lekarskiego przeciwko lekarzowi, który podawał się za autora cudzego artykułu.

Podsumowując, istnieje taka kategoria czynów, które podlegają różnej odpowiedzialności. Poniesienie zaś konsekwencji w sferze np. prawa karnego nie wyłącza możliwości poniesienia odpowiedzialności za ten sam czyn w prawie cywilnym czy zawodowym.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.