24.11.2013

Czy wezwany jako świadek lekarz może zeznawać w prokuraturze?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem ciekawe pytanie od użytkowniczki portalu. Pacjent złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez użytkowniczkę przestępstwa, polegającego na wykonaniu zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (przestępstwo z art. 192 k.k.). W związku z tym lekarka ta otrzymała wezwanie do prokuratury w celu złożenia zeznań (jako świadek). Na tym etapie postępowania prokuratura wzywa każdego jako świadka, bowiem dopiero gromadzi materiał dowodowy, który posłuży ewentualnemu aktowi oskarżenia. Jednakże lekarka trafnie zauważyła, że będąc lekarzem jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej, która zakazuje jej ujawniania informacji o pacjencie. Postawiła zatem pytanie, czy ona może zeznawać w prokuraturze.

Odnosząc się do tego pytania, trzeba stwierdzić, że to zależy. Przede wszystkim należy pamiętać, że lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy zawodowej wszystkich „informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu” (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2011.277.1634 ze zm.). Jednakże, jak wynika z art. 40 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, lekarz jest zwolniony od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w sytuacji, gdy zezwalają na to inne ustawy. Jedną z tych ustaw jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), zgodnie z którą: „Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie” (art. 180 § 2 k.p.k.).

Z powyższego wynika, że lekarz może zeznawać w danej sprawie dotyczącej pacjenta czy danego wydarzenia, jeżeli otrzymał postanowienie sądu w przedmiocie zezwolenia na przesłuchanie w danej sprawie. Należy podkreślić, że postanowienie sądu o zezwoleniu na przesłuchanie musi określać: z imienia i nazwiska lekarza, którego dotyczy, oraz precyzyjnie wskazywać okoliczności, o których ten lekarz ma zeznać. Innymi słowy, postanowienie sądu nie może mieć charakteru blankietowego.

Podsumowując, lekarz może zeznawać w danej sprawie dotyczącej pacjenta, jeżeli otrzymał postanowienie sądu zezwalające na przesłuchanie go w tej sprawie. Bez uzyskania takiego postanowienia nie ma prawa udzielać swojej wiedzy organom procesowym (prokuraturze lub policji).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.