07.03.2022

Czy Ukraińcom można przepisywać recepty refundowane z kodem BW?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem wiele pytań na temat tego, czy Ukraińcom, którzy opuścili swój kraj w związku z trwającą tam wojną, można przepisywać recepty z kodem BW. Kwestia jest niezwykle ważna, ponieważ zamieszanie w tej sprawie wynika z niezrozumienia pewnych kwestii terminologicznych.  

Należy zacząć od tego, że zgodnie z art. 96a ust. 8 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne można wystawić receptę refundowaną z kodem „BW” dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Cytowany przepis wskazuje, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych posiadają osoby inne niż ubezpieczeni, o ile mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy. Osoby te muszą też spełniać kryterium dochodowe.

Należy jednak zwrócić uwagę, że pojęcie „uchodźca” używane w języku debaty publicznej w odniesieniu do osób z Ukrainy ma inne znaczenie niż termin „uchodźca” w języku prawnym. W języku prawnym „uchodźcą” jest osoba, której nadano status uchodźcy w drodze decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Co ważne, każda osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej z kodem BW (tj. każdy uchodźca lub osoba mająca ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy) powinna przedłożyć decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania, potwierdzającą to prawo.

Tym samym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów osobom, które przybyły do Polski na skutek wojny na Ukrainie, nie należą się recepty z kodem BW, chyba że uzyskają status uchodźcy (lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy) i przedstawią decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, potwierdzającą to prawo.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.