25.11.2013

Czy rekomendacje Ministra Zdrowia będą wiążące?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W związku z listem otwartym Ministra Zdrowia (dalej: MZ) Bartosza Arłukowicza Do przyjaciół lekarzy (treść listu dostępna tutaj) kilka osób zwróciło się do mnie z pytaniem, czy rekomendacje Ministra Zdrowia będą dla lekarzy wiążące.

Odpowiadając na tak postawione pytanie, należy stwierdzić, że w chwili obecnej jeszcze tego nie wiadomo. W liście otwartym MZ zapowiedział: „[…] zdecydowałem się zaprosić grupę wybitnych polskich bioetyków do stałej współpracy. Nikt i nic nie wróci życia poszkodowanym pacjentom, ale słuszne żądania ich rodzin, które domagają się, by takie sytuacje nigdy więcej się nie powtórzyły, są wyraźnym sygnałem, że trzeba wypracować standardy i rekomendacje dla pracowników ochrony zdrowia. Rekomendacje, uwzględniające nie tylko rozwój nauk medycznych i biologicznych, ale przede wszystkim wartości etyczne”.

Jak wynika z przytoczonego passusu Minister Zdrowia nie wskazał w jaki sposób wprowadzi te rekomendacje. Droga wprowadzenia tych rekomendacji ma tymczasem kluczowe znaczenie dla określenia ich statusu prawnego i w konsekwencji mocy wiążącej. Istnieją tu różne możliwości:

po pierwsze, MZ może przedłożyć Radzie Ministrów rekomendacje jako projekt ustawy, który – ewentualnie – Rada Ministrów może przedłożyć Sejmowi. Po uchwaleniu przez Sejm i Senat oraz podpisaniu przez Prezydenta rekomendacje, tak jak każda ustawa, stałyby się prawnie wiążące;

po drugie, jest także możliwe, żeby MZ wydał je jako rozporządzenie. Odpowiednią podstawą prawną, którą można by powołać jako upoważnienie do wydania takiego rozporządzenia, jest art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym: „Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych”. W takim przypadku rekomendacje także byłyby prawnie wiążące;

po trzecie, MZ może wydać dokument o treści „rekomendacje Ministra Zdrowia dla pracowników ochrony zdrowia”. W takim jednak wypadku dokument ten nie miałby – ani zawarte w nim standardy – żadnej mocy prawnej.

W chwili obecnej nie wiadomo więc, jaki status prawny będą miały te rekomendacje.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.