08.09.2020

Czy prywatny gabinet lekarski może doliczać tzw. opłatę covidową?

category Covid19 comments dodaj komentarz

  Ostatnio na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pojawiała się informacja, że do Prezesa UOKiK wpływa coraz więcej skarg na tzw. opłaty covidowe w gabinetach lekarskich (tutaj). Opłata covidowa to dodatkowa opłata związana z kosztami użycia niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Od razu pojawiły się różne pytania, czy taka opłata jest legalna i jaka może być jej wysokość. Poniżej więcej informacji na ten temat.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że prywatny gabinet lekarski (a właściwe indywidualna praktyka lekarska) to forma prowadzenia działalności gospodarczej, a więc bycia przedsiębiorcą. W świetle polskiego prawa każdy przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą jak chce; zasadę tę statuuje art. 8 zdanie 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym: „Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa”. Oznacza to m.in., że organizację pracy, godziny przyjęć czy cenę usługi oraz jej składowe ustala właściciel prywatnego gabinetu lekarskiego. W przypadku lekarzy (inaczej niż np. w niektórych zawodach prawniczych) nie ma określonej prawnie minimalnej czy maksymalnej ceny usługi i jej elementów składowych. Tym samym lekarz może doliczać do ceny usługi opłatę covidową, jak również inne opłaty, jeżeli uzna to za stosowane.
  Jednocześnie należy pamiętać, że z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług jednoznacznie wynika, iż w miejscu świadczenia usług trzeba uwidocznić cenę usługi w sposób niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen (art. 4 ust. 1), zaś w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług podkreślono, że: „Ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi” (§ 10 ust. 1) oraz „W miejscu świadczenia usług udostępnia się cennik w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów” (§ 11 ust. 1). Z powyższych przepisów wynika więc jednoznacznie, że konsument (w tym wypadku pacjent) ma prawo do otrzymania informacji o całkowitej cenie usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia. Cena całkowita, to cena, którą będzie musiał uiścić pacjent po wykonanej usłudze (cena ta więc obejmuje wszystkie dodatkowe opłaty i składowe, w tym również opłatę covidową).
  Tym samym prawidłowa praktyka powinna polegać więc na tym, że pacjenta informuje się przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych o całkowitej cenie usługi, a jeżeli to nie jest możliwe (np. lekarz dentysta dopiero zobaczy ile będzie plomb), to pacjent powinien być poinformowany o cenie wszystkich elementów, składających się na cenę usługi (tutaj o cenie pojedynczej plomby). Praktyka polegająca na tym, że dopiero po zakończeniu usługi informuje się pacjenta o konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty covidowej jest nieprawidłowa. W przypadku, gdy pacjent zgłosi to do Inspekcji Handlowej, wojewódzki inspektor może nałożyć na lekarza (właściciela prywatnego gabinetu lekarskiego) karę pieniężną do wysokości 20 000 zł (art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług).
  Podsumowując, prywatny gabinet lekarski może doliczyć opłatę covidową, jednakże ma obowiązek poinformować pacjenta przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych o całkowitej cenie usługi (a więc o cenie uwzględniającej wszelkie opłaty, w tym opłatę covidową).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.