12.10.2023

Czy podmiot leczniczy ma prawo udostępnienia całej dokumentacji medycznej pacjenta ZUS-owi?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio do przychodni, którą obsługuję prawnie, zwrócił się Zakład Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta w celu kontroli wystawionych orzeczeń o niezdolności do pracy. U mojego klienta powstała wątpliwość, czy może udostępnić całość dokumentacji medycznej na rzecz ZUS.

  Odpowiedź na to pytanie wymaga kilku uwag wprowadzających. Przede wszystkim należy stwierdzić, że ZUS jest organem władzy publicznej w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń. ZUS jest też organem uprawnionym do udzielania w formie decyzji upoważnień do wystawiania orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz kontroli tych orzeczeń (art. 54 ust. 3 w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Z powyższego wynika, że ZUS (jako organ władzy publicznej) zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. Tym samym prawo ZUS do żądania dokumentacji medycznej pacjenta w celu przeprowadzenia kontroli orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy jest bezsporne.

  Należy jednak podkreślić, że przywołany przepis (art. 26 ust. 3 pkt 2) jednoznacznie wskazuje, że: „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną […] organom władzy publicznej […] w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli”. Tym samy w omawianym przepisie wprost ustalono, że obowiązkiem podmiotu leczniczego jest udostępnienie dokumentacji medycznej jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania określonego zadania organu władzy publicznej. Przekładając to na tę sprawę, trzeba stwierdzić, że podmiot leczniczy może udostępnić wyłącznie dokumentację niezbędną do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wystawionego orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy.   

  Podsumowując, w praktyce podmiot leczniczy nie może wydawać całej dokumentacji medycznej pacjenta na żądanie ZUS. W świetle przepisów polskiego prawa nie budzi wątpliwości, że podmiot leczniczy powinien wydać ZUS-owi wyłącznie tę dokumentację medyczną, która umożliwi skontrolowanie prawidłowości orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.