23.11.2013

Czy pacjentowi, który otrzymał ksero, trzeba wydawać też odpis dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

W jednym z pytań, które do mnie trafiło, lekarz poruszył problem, często spotykany w praktyce. Otóż pacjent zażądał wglądu do dokumentacji medycznej, a następnie jej kserokopii. Po dwóch dniach pacjent przyszedł i zażądał jeszcze odpisu dokumentacji medycznej. Lekarz pyta, czy ma obowiązek wydawać odpis, jeżeli wcześniej wydał pacjentowi już ksero i umożliwił przejrzenie dokumentacji medycznej.

Najprostsza odpowiedź brzmi – tak. Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 ze zm., dalej: u.p.p.), pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (art. 23 ust. 1 u.p.p.). Przepisy precyzują również, że dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi:

─ „do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć” (art. 27 ust. 1 pkt 1 u.p.p.);

─ „przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku” (art. 27 ust. 1 pkt 2 u.p.p.);

─ "za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej" (art. 27 ust. 1 pkt 4 u.p.p.);

─ "na informatycznym nośniku danych" (art. 27 ust. 1 pkt 5 u.p.p.);

Odpowiedź na tytułowe pytanie wynika z redakcji art. 27 u.p.p. Przede wszystkim należy zauważyć, że ustawodawca nie napisał, iż zrealizowanie uprawnienia pacjenta w jednej formie powoduje wygaśnięcie jego uprawnienia w innej. Nie występuje zatem sytuacja „skonsumowania” uprawnienia. Nie mniej ważne jest także to, że ustawodawca użył spójnika „lub” przez co wyraźnie wskazał, że pacjent – jeżeli tego zażąda – musi otrzymać nie tylko ksero, lecz także odpis czy wyciąg. Gdyby ustawodawca posłużył się spójnikiem „albo” niewątpliwie powyższą możliwość by wykluczył, bo uprawnienie pacjenta miałoby charakter alternatywny (ściśle rzecz biorąc alternatywy wykluczającej).

W związku z powyższym pacjent ma prawo zażądać zarówno ksera, a potem jeszcze odpisu i wyciągu z dokumentacji medycznej, lekarz zaś ma obowiązek wydać mu ksero, a potem jeszcze odpis i wyciąg. Niemniej należy pamiętać, że lekarz ma prawo pobrania opłaty za ksero, odpis i wyciąg z dokumentacji medycznej, ustalonej zgodnie z art. 28 u.p.p.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.