08.05.2018

Czy pacjent hospitalizowany powinien mieć swojego lekarza prowadzącego na oddziale?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W jednym z ostatnich e-maili od użytkownika strony dostałem następujące pytanie: „w naszym szpitalu nie ma kogoś takiego jak lekarz prowadzący, więc pacjentów leczą różni lekarze. Czy jest to zgodne z prawem?”. Przedstawione pytanie jest bardzo dobre i dotyczy niezwykle ważnego zagadnienia – zgodnej z prawem i bezpiecznej dla lekarzy organizacji pracy oddziału szpitalnego. W moim przekonaniu wielu spraw sądowych dałoby się bowiem uniknąć, gdyby właśnie była lepsza organizacja pracy oddziału szpitalnego.
  Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być stwierdzenie, że obowiązujące prawo w bardzo niewielkim zakresie określa zasady organizacji pracy oddziałów szpitalnych. Najwięcej regulacji dotyczących organizacji pracy można znaleźć w przepisach: dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w przepisach dotyczących szpitalnego oddziału ratunkowego oraz w przepisach wprowadzających określone standardy postępowania medycznego (np. rozporządzenie MZ w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Zagadnienia dotyczące organizacji pracy oddziału w świetle obecnego prawa są materią, która powinna zostać określona w regulaminie podmiotu leczniczego. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej: „W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się […] organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego […]”. Co więcej, nie ma przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który wprost nakładałby obowiązek organizowania pracy oddziału tak, żeby każdy pacjent miał swojego lekarza prowadzącego.
  Niemniej pewne wskazówki, co do organizacji pracy oddziału, trzeba wyprowadzać z przepisów regulujących określone zagadnienia. Tytułem przykładu: skoro pacjent ma prawo do świadomego wyrażania zgody na zabiegi medyczne, to organizacja pracy oddziału powinna być taka, żeby zapewnić pacjentowi możliwość wyrażenia świadomej zgody. W tym kontekście można stwierdzić, że istnieją przepisy sugerujące, że praca oddziału powinna być zorganizowana w taki sposób, żeby każdy pacjent miał lekarza prowadzącego. W rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zawarto szereg przepisów, które wprost wskazują, że na oddziale powinna być funkcja lekarza prowadzącego. Przykładowo: „Księga chorych oddziału […] zawiera […] oznaczenie lekarza prowadzącego” (§ 29 pkt 6); „Wpisy w karcie zleceń lekarskich są dokonywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem” (§ 17 ust. 5); „Historię choroby wraz z protokołem badania sekcyjnego przekazuje się lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi wyznaczonemu przez lekarza kierującego oddziałem, w celu porównania rozpoznania klinicznego i epikryzy z rozpoznaniem anatomopatologicznym” (§ 25 ust. 3).
  Jeszcze konkretniejsze regulacje znajdziemy w przepisach dotyczących szczególnego rodzaju podmiotów leczniczych. I tak w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych stwierdzono, że: „Wpisy dotyczące przebiegu hospitalizacji są dokonywane na bieżąco przez lekarza prowadzącego i kontrolowane przez ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem” (§ 22 ust. 3). Podobnie kwestię tę uregulowano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego: „O wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej w tym szpitalu za jej zgodą decyduje lekarz prowadzący leczenie w porozumieniu z ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem)” (§ 9 ust. 1) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania: „Wpisy w kartach zleceń lekarskich są dokonywane i podpisywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad osadzonym, noworodkiem lub dzieckiem, którego matką jest osadzona” (§ 15 ust. 3).
  Podsumowując, moim zdaniem, praca oddziału powinna być tak zorganizowana, żeby każdy pacjent miał swojego lekarza prowadzącego. Uważam, że jest to rozwiązanie nie tylko zgodne z przepisami prawa, lecz także gwarantujące bezpieczeństwo pacjentowi, ponieważ wiadomo kto odpowiada za diagnozowanie i leczenie danego pacjenta.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.