10.09.2018

Czy opłaca się rezydentowi złożyć deklarację o pracy przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem od kilku rezydentów pytania dotyczące przepisów, które weszły w życie w dniu 24 sierpnia 2018 r. (przepisy te przewidują możliwość otrzymania przez rezydentów – niezależnie od roku specjalizacji – dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem złożenia odpowiedniej deklaracji). W pytaniach, które spłynęły do mnie, najczęściej pojawia się zagadnienie tego, czy opłaca się zgodzić na warunki wskazywane w tych przepisach.  
  Na wstępie należy więc przypomnieć, że w znowelizowanym art. 16j ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono dla lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury możliwość uzyskania dodatkowo 600 (w dziedzinie innej niż priorytetowa) albo 700 (w dziedzinie priorytetowej) złotych miesięcznie w zamian za zobowiązanie „do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego […] w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu”.
  Przede wszystkim należy więc zwrócić uwagę, że lekarz może otrzymać dodatkowe 600 lub 700 złotych (dalej: podwyżka), o ile podpisze deklarację, że zobowiązuje się: (a) dokończyć specjalizację; (b) przez dwa z pięciu lat po zakończeniu specjalizacji; (c) pracować w wymiarze jednego etatu; (d) w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; (e) który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku zaś niewywiązania się z ww. zobowiązania (np. niedokończenia specjalizacji lub nieprzepracowania 2 lat w warunkach określonych w ww. przepisie) lekarz jest obowiązany do zapłaty kary w wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego i kwoty, którą otrzymywał miesięcznie.
  Z pewnością wprowadzone rozwiązanie może być postrzegane jako korzystne dla rezydentów, ponieważ daje możliwość zwiększenia pensji podstawowej. Dodatkowo w przepisach przewidziano dwie ważne okoliczności. Po pierwsze, za zaprzestanie realizacji programu specjalizacji nie uznaje się zmiany specjalizacji wynikającej z orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie, o ile lekarz ponowi deklarację w nowej dziedzinie. Po drugie, kara za niewywiązanie się ze zobowiązania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym lekarz wykonywał zawód zgodnie z zobowiązaniem.
  Na koniec jednak podkreślam, że ostateczna ocena tego, czy korzystne będzie podpisanie deklaracji, zależy od dokładnej treści zobowiązania, które zostanie lekarzowi przedstawione do podpisania, oraz praktyki organów kontrolujących te deklaracje i ich wykonywanie. Niestety przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w szczególności rozdziały 2-3, są napisane w sposób niezwykle skomplikowany i niejasny, co  powoduje, że nie wiadomo obecnie, w którą stronę pójdzie praktyka. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że lekarz będzie składał ogólną deklarację zobowiązania „do wykonywania zawodu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Jednakże nie jest wykluczone, że w praktyce lekarz będzie deklarował pracę w konkretnym podmiocie leczniczym, co może nie być dla niego już tak korzystne.

Radosław Tymiński


W związku z licznymi pytania dotyczącymi tego zagadnienia zapraszam na bezpłatne konsultacje telefoniczne w tym zakresie wszystkich lekarzy-rezydentów, rozważających podpisanie deklaracji.

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.