23.11.2013

Czy najbliższa rodzina ma prawo wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Dostałem takie pytanie od użytkownika strony: czy najbliższa rodzina ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta po jego śmierci. Szczegółowo zagadnienia związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej najbliższej rodzinie reguluje art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm., dalej: u.p.p.). Zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.p., „Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b”. Z przepisu tego wprost wynika, że po śmierci pacjenta niektóre osoby mają dostęp do dokumentacji medycznej.

Pojęcie "najbliższej rodziny", o którą pyta użytkownik strony, nie ma charakteru prawnego, lecz potoczny. W przepisach prawa posłużono się sformułowaniem "osoby bliskiej", przez którą rozumie się: "małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta" (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p.). Podmioty te są zatem uprawnione do wystąpienia o udostepnienie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta. Należy jednak pamiętać o wyjątku od tej reguły, zgodnie z którym sąd wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadku:

1) sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej;

2) gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej.

Na marginesie należy także dodać, że istnieją inne podmioty uprawnione do dokumentacji medycznej pacjenta (w pewnych przypadkach mogą to np. być: lekarz sądowy, konsultant w ochronie zdrowia, prokuratura).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.