14.06.2016

Czy lekarz ma obowiązek wypełniania karty kolonijnej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  W zeszłym tygodniu otrzymałem następujące pytanie od jednego z użytkowników strony: „Czy mamy obowiązek, jako lekarz POZ, uzupełniać tzw. karty kolonijne, na których zamieszczone są oświadczenia, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w kolonii lub innym zorganizowanym wypoczynku?”. Zdaniem piszącego do mnie lekarza, problem z wypisywaniem tych kart polega na tym, że on nie wie na jaki rodzaj obozu dziecko wyjeżdża i nie ma podstaw do stwierdzania przeciwwskazań do uczestniczenia w określonych zajęciach.
  Odpowiadając na to pytanie, należy zwrócić uwagę, że do poruszonego w pytaniu problemu mają zastosowanie dwie regulacje: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pierwsza z tych ustaw przewiduje, że świadczeniobiorca ma prawo uzyskać od lekarza POZ zaświadczenie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy związane z uczestniczeniem w zorganizowanym wypoczynku (art. 16 ust. 1 pkt 1). Druga z tych ustaw, tj. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (nowelizacja dotycząca opisywanego przeze mnie problemu weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r.), przewiduje, że organizator wypoczynku ma obowiązek założenia dla uczestnika wypoczynku karty kwalifikacyjnej i wydania jej rodzicom, której jednym z elementów są „istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej” (art. 92k ust. 2 pkt 2 lit. f). Zgodnie z przepisami tej ustawy, „Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a następnie przekazują ją organizatorowi wypoczynku” (art. 92j ust. 4). Oznacza to, że to na rodzicach ewentualnie pełnoletnim uczestniku ciąży obowiązek wskazania istotnych danych o stanie zdrowia.
  W powyższym kontekście należy jednoznacznie stwierdzić, że lekarz nie musi wypełniać karty kwalifikacyjnej (karty kolonijnej) do uczestnictwa w wypoczynku zorganizowanym, ponieważ jest to obowiązek rodzica niepełnoletniego pacjenta. Niemniej na żądanie rodziców lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka. W zaświadczeniu tym lekarz nie określa jednak przeciwwskazań do uczestniczenia w zorganizowanym wypoczynku, lecz wskazuje jedynie, czy dziecko jest aktualnie zdrowe (w dniu badania) i czy leczy się na choroby przewlekłe, a jeżeli tak, to wskazuje na jakie. Przykładowe zaświadczenie może wyglądać następująco: "W dniu dzisiejszym pacjent Adam Adamski jest zdrowy. Adam nie leczy się na żadne choroby przewlekłe".


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.