23.11.2013

Czy lekarz ma obowiązek leczyć zgodnie z obwieszczeniami?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

W jednym z pytań od użytkownika strony poruszono ciekawą kwestię, a mianowicie czy lekarz ma obowiązek leczenia zgodnie z obwieszczeniami ministra zdrowia, wydawanymi na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.122.696 ze zm., dalej: ustawa refundacyjna).

Odpowiadając na to pytanie, należy stwierdzić, że lekarz nie ma obowiązku leczenia zgodnie z obwieszczeniami Ministra Zdrowia. Należy bowiem zauważyć, że lekarz ma, wynikający z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązek (t.j. Dz.U.2011.277.1634 ze zm.), obowiązek leczenia zgodnie ze: „wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. Równocześnie lekarz, tak jak każdy mieszkaniec Polski, jest zobowiązany do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego (art. 83 Konstytucji). Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych nie należy do żadnej z kategorii wskazanych w art. 4 u.z.l., nie jest również aktem prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 Konstytucji). Z powyższego wynika, że nie jest ono dla lekarza wiążące. Wniosek ten potwierdza także analiza charakteru prawnego obwieszczenia, które informuje jedynie, jakie leki zostały objęte refundacją przez Ministra Zdrowia (art. 37 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy refundacyjnej). Tym samym fakt umieszczenia w obwieszczeniu leku X we wskazaniu Y nie oznacza, że lekarz stwierdziwszy przypadek Y ma wybrać lek X. Lekarz może wybrać bowiem dowolny lek, o ile z wiedzy medycznej i stanu pacjenta wynika, że może być on w danym przypadku zastosowany.

Należy jednak podkreślić, że niezastosowanie się do obwieszczenia (czy to poprzez wybór innego leku z taką samą substancją aktywną, czy poprzez przepisaniu danego leku niezgodnie ze wskazaniem określonym w obwieszczeniu) ma jedynie ten skutek, że nie będzie możliwości zrefundowanie tego leku przez NFZ (nawet jeżeli lekarz i pacjent spełniają pozostałe przesłanki umożliwiające refundację leku). Obwieszczenie informuje bowiem, które leki i na jakich zasadach są refundowane. Nieuwzględnienie zatem informacji zawartych w obwieszczeniu będzie skutkować jedynie wykluczeniem refundacji.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.