09.12.2019

Czy lekarz bez specjalizacji, pracujący w POZ, ma prawo wystawiać e-recepty ze zniżką 75+?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników mojego bloga zadał pytanie, czy lekarz bez specjalizacji, pracujący w POZ, ma prawo wystawiać recepty ze zniżką 75+. Kwestia ta często budzi wątpliwości, więc poświęcę jej trochę miejsca.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że świadczeniobiorcy „po ukończeniu 75. roku życia” mogą otrzymywać bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia (dalej: leki 75+). Lek 75+ można otrzymać, jeżeli dany lek figuruje w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego), a schorzenie pacjenta mieści się w zakresie wskazań objętych refundacją (część A1 obwieszczenia refundacyjnego).
  Uprawnionymi do wystawienia recepty na leki 75+ są:
1) lekarz lub pielęgniarka udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.
  Z treści art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej wynika, że lekarzem POZ jest lekarz:
•  z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, i
•  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii (pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej), posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej (udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej), posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych (udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej).
  Z powyższego wynika, że lekarzem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może być wyłącznie lekarz POZ.
  Podsumowując, lekarz bez specjalizacji nie może wystawiać recepty na leki 75+. Uprawnienie takie przysługuje bowiem wyłącznie lekarzom POZ (pielęgniarkom POZ i lekarzom posiadającym prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu). Warto jednak dodać, że recepty takie może wystawić lekarz, który nie ma specjalizacji, ale jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej i pracuje w POZ.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.