12.09.2016

Czy kierownictwo podmiotu leczniczego może wymuszać na lekarzu decyzje terapeutyczne na podstawie przepisów wewnętrznych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Bardzo często w swojej praktyce spotykam się z tym, że pewne postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne lub administracyjne jest na lekarzu wymuszane przez kierownictwo miejsca pracy. W tym kontekście warto jednak pamiętać, że kierownictwo podmiotu leczniczego nie może ingerować we wszystkie decyzje lekarza.
  Przed odpowiedzią na tytułowe pytanie, trzeba podkreślić, że wyróżniamy akty prawa powszechnie obowiązującego (tylko cztery: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego, wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego) i akty prawa wewnętrznie obowiązującego (jest ich bardzo wiele i różnie się nazywają np.: regulamin porządkowy, regulamin wynagradzania, zarządzenie dyrektora). Należy stwierdzić, że każdy akt prawa wewnętrznie obowiązującego musi być zgody z aktami prawa powszechnie obowiązującego. Innymi słowy, zarządzenie dyrektora podmiotu leczniczego nie może być sprzeczne z ustawą czy rozporządzeniem (przykład: dyrektor podmiotu leczniczego nie może w drodze zarządzenia stwierdzić, że pacjenci nie mają prawa dostępu do dokumentacji medycznej, ponieważ jest to prawo pacjentów, które zostało im zagwarantowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  W tym kontekście trzeba zauważyć, że podstawowym, ustawowym obowiązkiem lekarza jest wykonywanie zawodu: „zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością” (art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Z przepisu tego wynika, że przy wykonywaniu zawodu lekarz ma obowiązek kierowania się tymi dyrektywami. Są to dyrektywy ustawowe i tylko inną ustawą mogłyby zostać zmodyfikowane.
  Odpowiadając na powyższe pytanie należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że kierownictwo podmiotu leczniczego zasadniczo nie może wymuszać na lekarzu określonego postępowania diagnostycznego czy terapeutycznego, ponieważ jest ono objęte sferą wiedzy medycznej. To wiedza medyczna dyktuje lekarzowi sposób postępowania w konkretnym przypadku (przykład: to lekarz określa, czy pacjenta leczymy lekiem X czy Y. Przykład II: to lekarz decyduje, czy podajemy 200 mg czy 300 mg danego leku. Przykład III: to lekarz decyduje, czy pacjent ma wskazania do wykonania tomografii komputerowej głowy itd.). Niemniej należy podkreślić, że kierownictwo podmiotu leczniczego może wymusić na lekarzu określoną procedurę postępowania administracyjnego, związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (przykład: lekarz ze szpitala może zostać zobowiązany do odsyłania każdego pacjenta na konsultacje do innego lekarza przed podjęciem decyzji o wypisie do domu. Przykład II: lekarz może zostać zobowiązany do pozostawienia na obserwacji przez 24 godziny pacjenta po urazie, któremu wykonano badanie tomograficzne głowy. Przykład III: o zleceniu natychmiastowego cięcia cesarskiego lekarz ma zawiadomić zawsze ordynatora oddziału).
  Podsumowując, kierownictwo podmiotu leczniczego nie może ingerować w sposób wykonywania zawodu przez lekarza, określony przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wiedzą medyczną, jednakże może formułować wymogi administracyjne, odnoszące się do postępowania w określonych przypadkach.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.