18.09.2018

Czy jest dopuszczalne wykonanie sekcji zwłok dziecka przy sprzeciwie rodziców?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Ostatnio zadzwonił do mnie jeden z lekarzy  z pytaniem, które może świadczyć o tym, że niedługo rodzice założą szpitalowi lub lekarzom sprawę sądową. Użytkownik strony pyta, czy można wykonać sekcję zwłok dziecka, które zmarło z niewiadomych przyczyn w 2 miesiącu życia po 3-dniowym pobycie w szpitalu w sytuacji, gdy rodzice sprzeciwiają się sekcji zwłok. Pytanie to jest ważne, ponieważ lekarze-pediatrzy lub neonatolodzy muszą czasami stanąć przed tak trudną decyzją.
  Odpowiedź na to pytanie przynosi lektura ustawy o działalności leczniczej. W tym miejscu należy przypomnieć, że ustawa o działalności leczniczej rozróżnia dwa rodzaje sekcji zwłok: fakultatywną i obligatoryjną. Fakultatywną sekcję zwłok można przeprowadzić w każdej sytuacji (art. 31 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej), pod warunkiem, że przedstawiciele ustawowi (rodzice) pacjenta małoletniego lub sam pełnoletni pacjent za życia nie wyrazili wobec sekcji sprzeciwu (art. 31 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej). W przypadku sprzeciwu rodziców dziecka lub samego pacjenta od fakultatywnej sekcji zwłok należy odstąpić i sporządzić odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej. Jeżeli chodzi o obligatoryjną sekcję zwłok, to należy ją przeprowadzić niezależnie od sprzeciwu kogokolwiek. Oznacza to, że w przypadkach przewidzianych prawem sprzeciw rodziców lub pacjenta nie ma znaczenia prawnego.
  Przepisy ustawy o działalności leczniczej wskazują następujące sytuacje, w których należy przeprowadzić obligatoryjną sekcję zwłok (art. 31 ust. 4):
1)    na podstawie zarządzenia prokuratora, jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok (art. 209 i art. 210 k.p.k.);
2)    na wniosek lekarza, który ma wystawić kartę zgonu, jeżeli nie da się wystawić karty zgonu bez przeprowadzenia sekcji zwłok (art. 43 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty);
3)    gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny;
4)    na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego o sekcji zwłok osoby, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną.
  W związku z powyższym należy stwierdzić, że skoro nieznana jest przyczyna zgonu dziecka, to należy obligatoryjnie wykonać sekcję zwłok i sprzeciw rodziców nie ma znaczenie prawnego.
  Na koniec podkreślam, że należy pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, w omawianym przypadku formularz historii choroby powinien zawierać adnotację o wykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Po drugie, wielokrotnie sekcja zwłok pomaga zapobiegać nieusprawiedliwionym roszczeniom pacjentów, ponieważ wskazuje, że zgon nastąpił z przyczyn niezależnych od lekarzy.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.