04.03.2020

Co ważnego dla lekarzy wynika ze specustawy o koronawirusie?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Bardzo wiele osób pyta mnie o istotne dla lekarzy rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zanim jednak wskażę najważniejsze skutki dla lekarzy, płynące z tej ustawy, podkreślę, że proces legislacyjny się jeszcze nie zakończył – jest to ustawa w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, co oznacza, iż poprawki do niej może wnieść jeszcze Senat, choć Sejm nie musi się z nimi zgodzić. A teraz o tym, co istotne dla lekarzy (tekst ustawy dostępny tutaj).
  Po pierwsze, Prezes Rady Ministrów może w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia te są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Oznacza to, że każdy lekarz, posiadający jakąkolwiek praktykę lekarską, czy prywatny podmiot leczniczy może zostać zobowiązany do wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 11).
  Po drugie, Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać m.in. osobom prawnym czy osobom fizycznym decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie. Oznacza to, że każdy lekarz może zostać zobowiązany do wykonywania określonych czynnością związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 17).
  Po trzecie, Minister Zdrowia może nałożyć obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na podmiot leczniczy będący sp zozem, jednostką budżetową lub spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa (art. 10). Obowiązek ten może dotyczyć w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym.
  Po czwarte, w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia ustanowić: czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców (np. organizowania konferencji dla lekarzy), obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, obowiązek poddania się kwarantannie, miejsce kwarantanny, zakaz opuszczania miejsca kwarantanny, czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.