15.09.2014

Co robić, gdy ubezpieczyciel zażąda dokumentacji medycznej pacjenta i wyjaśnień?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Bardzo często spotykam się z pytaniami od lekarzy, co robić, gdy ubezpieczyciel zażąda od lekarza dokumentacji medycznej i wyjaśnień w związku z roszczeniem zgłoszonym przez pacjenta. Lekarze mają w tej materii wiele wątpliwości, gdyż z jednej strony obowiązuje ich tajemnica lekarska, z drugiej zaś ubezpieczyciele powołują się na art. 354 § 1 k.c., z którego wynika, że ubezpieczony lekarz powinien pomóc ubezpieczycielowi w rozpatrzeniu żądania pacjenta o wypłatę odszkodowania.
  W związku z powyższym należy stwierdzić, że lekarz w sytuacji otrzymania od ubezpieczyciela pisma z wezwaniem do udostępnienia dokumentacji medycznej i złożenia pisemnych wyjaśnień w postępowaniu likwidacyjnym (tj. w postępowaniu likwidującym szkodę i rozpatrującym słuszność roszczeń pacjenta) musi przede wszystkim ustalić, czy ubezpieczyciel uzyskał zgodę pacjenta na udostępnianie dokumentacji medycznej. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy o prawach pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (a więc np. praktyka lekarska) udostępnia dokumentację medyczną zakładom ubezpieczeń za zgodą pacjenta. Z przepisu tego wynika, że zakład ubezpieczeń, o ile chce otrzymać od konkretnego lekarza lub podmiotu leczniczego dokumentację medyczną (i wyjaśnienia), powinien przedstawić wraz z wezwaniem do udostępnienia dokumentacji medycznej (i złożenia wyjaśnień) podpisaną przez pacjenta zgodę na to.
  Podsumowując, gdy zakład ubezpiecze załączy do korespondencji zgodę pacjenta na udostęnienie dokumentacji medycznej, lekarz powinien udostępnić dokumentację medyczną i złożyć wyjaśnienia, o które prosi ubezpieczyciel. Z kolei w przypadku, gdy z korespondencji otrzymanej od zakładu ubezpieczeń nie wynika, że pacjent udzielił takiej zgody, można odpowiedzieć w sposób następujący:

  „W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia […] uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym nie mogę przygotować dla Państwa ani merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów, ani przesłać kserokopii dokumentacji medycznej.
  Zgodnie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.), «lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu», a wskazane w art. 40 ust. 2 ww. ustawy wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej nie obejmują informacji udzielanych ubezpieczycielowi. Przesądza to, że na obecnym etapie postępowania nie mogę wobec Państwa zająć merytorycznego stanowiska w sprawie.
  Z kolei z art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) wynika, że «podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną […] zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta». Z przesłanego do mnie pisma nie wynika, że Pan […………] udzielił Państwu zgody na dostęp do swojej dokumentacji medycznej. W związku z powyższym nie mam prawnej możliwości przekazania Państwu tej dokumentacji. Dodam, że na konieczność uzyskania przez zakład ubezpieczeń pisemnej zgody pacjenta na udostepnienie dokumentacji medycznej wskazuje też art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.).
  Na koniec deklaruję jednak pełną współpracę z Państwem jako z ubezpieczycielem. Podkreślam, że całą dokumentację medyczną wraz z moim opisem zdarzenia niezwłocznie przekażę do Państwa po uzyskaniu przez Państwa zgody pacjenta na udostępnienie dokumentacji medycznej oraz po zwolnieniu mnie przez niego z tajemnicy zawodowej”.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.