24.11.2013

Co grozi lekarzowi za niedopełnienie obowiązku edukacyjnego?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego”. Szczegółowe sposoby realizacji ww. obowiązku uregulowano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 ze zm., dalej: rozporządzenie), w myśl którego lekarz ma obowiązek uzyskać w 48 miesięcznym okresie rozliczeniowym 200 punktów edukacyjnych (§ 5 rozporządzenia).

Przepisy prawa przewidują trojakiego rodzaju konsekwencje niedopełnienia obowiązku edukacyjnego:

po pierwsze, trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm., dalej: u.i.l.), „Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej «przewinieniem zawodowym»”. W tym kontekście należy stwierdzić, że obowiązek doskonalenia zawodowego ma podstawę w przepisie prawa powszechnego (art. 18 ust. 1 u.z.l.) i jest związany z wykonywaniem zawodu lekarza. Z tego względu niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować powstaniem odpowiedzialności zawodowej. W konsekwencji sąd lekarski może orzec karę: 1) upomnienia; 2) nagany; 3) pieniężną; 4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat; 5) ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; 6) zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat; 7) pozbawienia prawa wykonywania zawodu (art. 83 ust. 1 u.i.l.). Oczywiście wydaje się, że w tym wypadku wobec obwinionego nie orzeczono by najsurowszych kar, jednakże ocena każdego przypadku pozostawiona jest sędziom sądu zawodowego.

po drugie, stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez danego lekarza jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy;

po trzecie, w myśl § 3 ust. 1 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (uchwała nr 98/04/IV), „Lekarz, lekarz dentysta, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze lub inne stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, występujący o uzyskanie środków finansowych na kształcenie podyplomowe lub pracę naukową, występujący o zmianę warunków zatrudnienia, występujący o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przedstawia dokument Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zawierający wpis o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych”. Brak wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego może zatem prowadzić do wykluczenia z konkursu, niezatrudnieni w roli nauczyciela akademickiego, nieuzyskania środków finansowych, niezawarcia umowy.

Podsumowując, brak dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego może mieć dla lekarza poważne konsekwencji. 

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.