21.03.2016

5 pytań o świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio od użytkowników mojej strony otrzymałem kilka pytań dotyczących anestezjologii. Wiele wątpliwości wywołuje interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15, dalej: rozporządzenie anestezjologiczne). Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

1. Co oznacza sformułowanie, że lekarz dokonujący znieczulenia musi znajdować się „w bezpośredniej bliskości pacjenta” przez cały czas trwania znieczulenia?
   W języku prawnym zwrot „bezpośrednia bliskość” należy rozumieć jako odległość umożliwiającą lekarzowi anestezjologowi podjęcie koniecznej interwencji bez przemieszczania się do pacjenta. Oznacza to, że lekarz anestezjolog nie może odejść od stołu operacyjnego. Mówiąc obrazowo, bezpośrednia bliskość jest wtedy, gdy pacjent oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych jest w zasięgu rąk lekarza anestezjologa.  

2.Czy prawo określa kryteria, którymi należy się kierować, podejmując decyzję o opuszczeniu znieczulanego pacjenta i przystąpieniu do reanimacji innego pacjenta?
   Zgodnie z § 9 pkt 14 rozporządzenia anestezjologicznego, „lekarz dokonujący znieczulenia może opuścić znieczulanego pacjenta w celu przeprowadzenia resuscytacji innego pacjenta, jeżeli uzna, że opuszczenie znieczulanego pacjenta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla jego życia; w takim przypadku przy pacjencie do czasu przybycia lekarza dokonującego znieczulenia pozostaje pielęgniarka anestezjologiczna”. W przepisie tym wskazano dwa kryteria, którymi powinien kierować się lekarz-anestezjolog, podejmując decyzję o opuszczeniu aktualnie znieczulanego pacjenta:
— konieczność przeprowadzenia resuscytacji u innego pacjenta – tym samy pacjent, do którego udaje się anestezjolog musi wymagać resuscytacji, a więc znajdować się w stanie zagrożenia życia;
— brak bezpośredniego zagrożenia życia dla znieczulanego pacjenta – tym samym pacjent znieczulany musi być w stanie stabilnym, bez oznak jakiegokolwiek zagrożenia dla przebiegu znieczulenia.
    Niezależnie od powyższego trzeba pamiętać, że obowiązkiem lekarza jest pozostawienie na czas resuscytowania innego pacjenta przy pacjencie znieczulanym pielęgniarki anestezjologicznej.

3. Czy pacjenta po udanym leczeniu na OIOM-ie można wypisać do domu?
    W świetle § 12 ust. 2 rozporządzenia anestezjologicznego nie jest możliwe wypisanie pacjenta z OIOM-u do domu. W przepisie tym przesądzono, że: „W razie gdy stan pacjenta nie wymaga dalszego postępowania w zakresie intensywnej terapii, leczenie przejmują inne oddziały szpitala”. W związku z powyższym z każdego oddziału typu OIOM pacjenta należy przekazać do innego oddziału, który dopiero może wypisać go do domu.

4. Czy wszystkie badania dodatkowe, niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia, powinien zlecać lekarz prowadzący?
    Z § 9 pkt 5 rozporządzenia anestezjologicznego wynika, że przed przekazaniem pacjenta na badanie w celu zakwalifikowania do rodzaju znieczulenia obowiązkiem lekarza prowadzącego jest zlecić odpowiednie badania pacjentowi. Lekarz anestezjolog powinien bowiem dostać dokumentację medyczną skompletowaną wraz z niezbędnymi wynikami badań laboratoryjnych. Należy jednak rozróżnić, że czym innym jest zlecenie badań podstawowych, a czym innym badań specjalistycznych, których potrzebę wykonania widzi anestezjolog. W takiej sytuacji to anestezjolog może zlecić dodatkowe badania i konsultacje niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia.

5. Czy położna może pełnić funkcję pielęgniarki anestezjologicznej, o której mowa w rozporządzeniu anestezjologicznym?
Niestety nie może. Pogląd taki wynika z faktu zawarcia w rozporządzeniu anestezjologicznym (§ 2 pkt 6) definicji legalnej pojęcia „pielęgniarka anestezjologiczna”. Zgodnie z przepisami, jest nią tylko: „pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”. Definicja wskazana przez Ministra Zdrowia wyklucza możliwość powierzenia stanowiska pielęgniarki anestezjologicznej położnej.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.