10.07.2019

3 pytania o wypisywanie recept na leki refundowane

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

W odpowiedzi na liczne prośby użytkowników mojej strony, związane z opublikowaniem tego wpisu, przedstawiam odpowiedzi na trzy najczęściej powtarzające się pytania związane z wystawianiem recept na produkty leczniczego podlegające refundacji.

Czy każdy lekarz może wypisać receptę na lek refundowany?
Zgodnie z art. 48 ust. 1 z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dalej: ustawa o refundacji), realizacja prawa do leku wydawanego na receptę przysługuje świadczeniobiorcy (pacjentowi ubezpieczonemu) na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną. Równocześnie przepis przewiduje, że osobą uprawnioną jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Obecnie więc są to lekarze, pielęgniarki, położne i felczerzy. Tym samym każdy lekarz może wystawić receptę refundowaną, o ile pacjent spełnia kryteria refundacji danego leku.

Czy NFZ ma prawo kontrolować recepty na produkty lecznicze refundowane z prywatnych gabinetów?
Tak, zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy o refundacji: „Osoba uprawniona […] oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach którego wystawiono receptę na co najmniej jeden refundowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny lub zlecenie na wyrób medyczny, są obowiązani poddać się kontroli przeprowadzanej lub zlecanej przez Fundusz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne i zleceń na wyroby medyczne”. Oznacza to, że przepisanie co najmniej jednego leku refundowanego umożliwia NFZ-owi dokonanie kontroli prawidłowości recepty i dokumentacji medycznej w zakresie leku refundowanego.

Jak wysokie grożą kary za nieprawidłowe przepisanie leku na receptę refundowaną?
    Ustawa o refundacji przewiduje odpowiedzialność finansową lekarza za nieprawidłowe wystawienie recepty na lek refundowany. Po pierwsze, lekarz jest zobowiązany do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji (art. 48 ust. 7a ustawy o refundacji). Po drugie, na lekarza może zostać nałożona kara pieniężna w przypadku:
1) uniemożliwienia czynności kontrolnych;
2) niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych;
3) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;
4) nieprowadzenia dokumentacji medycznej;
5) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
6) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
7) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia (art. 52a ustawy o refundacji).
Karę pieniężną wymierza się w kwocie do równowartości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.